Vienlaiciga tulkodana angiu valoda

Secîgâ tulkoðana, ko sauc par pçctulkojumu, ir vientuïð interpretâcija un tiek veikta pçc runâtâja runas. Tulks saòem tieði blakus runâtâjam, uzmanîgi klausâs viòa paziòojumus un pçc viòa atgrieðanâs viòð to pilnîbâ atskaòo nâkamajâ valodâ. Bieþi runâ tiek izmantota iepriekð sagatavotâ informâcija. Ðobrîd secîga tulkoðana lielâ mçrâ mainâs.

Secîgu tulkoðanas tehniku var izmantot tikai, lai izvçlçtos visjaunâko informâciju un ziòojuma mçríi. (Angïu "tulks" izriet no angïu valodas vârda "to interpret".Sekojoðâ tulkoðana ir ieteicama galvenokârt ar minimâlu dalîbnieku skaitu, piemçram, speciâlistu sanâksmçs, ekskursijâs, sarunâs, mâcîbu sesijâs, preses konferencçs vai biznesa sanâksmçs. Sekojoðâ tulkoðana joprojâm tiek izmantota, ja menedþerim nav iespçjas nodroðinât nepiecieðamo aprîkojumu sinhronai tulkoðanai. Daþreiz notiek arî tas, ka pat pieredzçjis tulkotâjs dod priekðroku îsâkajam paziòojuma fragmentam vai pat teikumam pçc teikuma, lai tikai izteiktu paziòojuma saturu. Tajâ laikâ ir âtrs sakaru tulkojums. Secîgâ tulkoðana tiek sadalîta tikai, pârtulkojot sakarus ar tulkojamo fragmentu garumu. Gadîjumos, kad notiek neformâlas tikðanâs, tiek izmantoti liasiona tulkojumi, jo tie ir mazliet apgrûtinoði lietotâjam, kas ir spiests gaidît daþas minûtes tulkoðanai.Secîgâ tulkoðana ir grûts darbs, kas prasa, lai tulkotâjs bûtu pienâcîgi sagatavots un pilnîbâ zinoðs. Ievçrojami tik labi apmâcîts un iemâcîts, viòð spçj atjaunot pat desmit minûðu runu. Mâcîðana nav pienâcis laiks domât par pareizo vârdu. Tulkojuma laikâ viòam jâatceras numuri, datumi, vârdi vai vârdi. Lai saglabâtu labu tulkojuma kvalitâti pirms lasîðanas uzsâkðanas, secîgajam tulka personâlam jâsaòem nepiecieðamie materiâli par tulkoðanas tçmu un jomu. Tâpçc viòiem var bût runu vai prezentâciju teksti.