Vidcji poraini mati

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un vadît viòu. Tajâ ir tik daudz, ka, lai padarîtu visu izskatâs skaistu, var izdarît vienu pîti divpadsmit reizes, galu galâ, çdot matu suku ierîces vai tos nostiprinât. Visvairâk izjût skolas darbus un nonâk pie viòiem. Viòas nesenâ princese Dþoka bija arî jautra un prasîja perfektu frizûru un apìçrbu. Pirmkârt, Mama izvilka divpadsmit bizîtes, ar tâm liekot lokus. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es darîðu labâkas lietas cirtainos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda pârslodze, arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ liela karaliene. Tikai tad, kad viòa ir aristokrâti, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Nevçloties zinât, ka kopð raþoðanas sâkuma ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... viòa pilnîgi mainîja savu prâtu, un viòas runâ tâ skançja daudz kâ "nieeee, es vienkârði nevçlos, jo es neatceros princese, ko viòas kalpone ir tâlu". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus brîvâ kokâ. Jo, kâ jau iepriekð teica, mums jau ir prasme samazinât matus, ðoreiz tas bija îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, bija nâkamâ un daþu minûðu laikâ.

Skatît matadatu piedâvâjumu