Uzocmuma thurnalu programmas

PC Market Insoft galvenokârt ir elastîga programma, kas paredzçta arî jaunâkam veikalam, kad un uz lielveikalu - un mçs esam parâdâ visu moduïu bûvniecîbai. Galvenais modulis ir pat iesâcçja uzòçmçja kabatas ietekmç. Vienîbas stiprumu var palielinât ar citiem moduïiem. PC Market ir viegli lietojama programma, pateicoties kurai Polijas lietotâji ïoti vçlas. Jaunâkâ Pc Market 7 iespçja ir programmatûra, kas paredzçta lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm.

Ko jûs saòemsiet, izmantojot PC Market?Jebkurâ laikâ jûs zinât, cik daudz jûsu veikala nopelna. Tâpçc ir laba programma. Pârbaudiet, kâdus mçríus jûsu patçrçtâji pçrk visvairâk vai ko tie vispâr nepçrk. Programma jums pateiks, kurð pakalpojumu sniedzçjs ïauj jums izvçlçties zemâkâs cenas. Parasti jums bûs aktuâls ar norçíiniem: kurð un cik daudz naudas jums ir jâmaksâ. Jebkurâ laikâ programma aprakstîs, kâda daïa naudas jûs iziet naudas kasç. Jûs varat ietaupît daudz laika, lai ievadîtu piegâdes dokumentus. Viss, kas jums jâdara, ir & nbsp; jûsu pakalpojuma sniedzçjs nosûtîs tos jums, izmantojot & nbsp; internetu. Veikt inventarizâciju âtrâk, îpaði, ja lietojat informâcijas kolekciju uzmanîbu. Jûs varat viegli izdrukât uzlîmes uz plauktiem. Jûs varat veidot tirdzniecîbas zîmi mûsu biznesam. Piegâdes laikâ programma tos izdrukâs daþâdiem produktiem. Pateicoties svîtrkodu printeru palîdzîbai, vairâku simtu produktu etiíeðu drukâðana ir tikai daþas sekundes.

Vairâki uzòçmumi darbojas mazumtirdzniecîbas veikalu programmatûras tirgû. Populârâkâs programmas ir: PC-Market, Merkury un Sklep 2000. Visinteresantâkais ir PC-Market programma.

Tas paredzçts veikala, lielveikala, vairumtirgotâja vai veikalu íçdes pârvaldîbai. To jau izmanto vairâk nekâ trîs tûkstoði komercsabiedrîbu. Vienkârða un viegli lietojama, bezsamaòas ârstçðana ïauj jums pârvaldît produktu klâstu un patçrçtâju sarakstu. Îpaða uzmanîba ir jâpievçrð bagâtîgi aprîkotam analîzes un ziòoðanas modulim.

Ðî projekta izvçli noteica vairâki faktori. Virs cilvçku tas ir nepârprotams, atbalsta daudzu veidu tirdzniecîbas un noliktavu dokumentus un darbojas nevainojami ar daþâm tirgû pieejamajâm fiskâlajâm ierîcçm, kâ arî ar visu veidu aprîkojumu, kas ir svarîgi, lai pârbaudîtu tirdzniecîbas pozîcijas: maríçðanas svari, cenu skeneri, datu savâcçji vai printeri.