Tulkodana no tehniskas angiu valodas uz poiu valodu

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir jâatbilst vienotiem standartiem, kuru pareiza saistîba ir neaizstâjama piemçrojamo tiesîbu aktu îstenoðanai. Lai uzlabotu gribas koordinâciju un uzlabotu saziòu starp ârvalstu uzòçmçjiem, eksperti jaunajâs jomâs rada tehniskos tulkojumus, kas nepiecieðami apspriestajâs procedûrâs.

Nepietiek tikai ar valodas apguviTehniskie tulkojumi ir tulkojuma veids, kas papildus noteiktâs valodas zinâðanâm prasa tehnisko izglîtîbu nozarç, kurai piemçro îpaðu tekstu. Minçtâ specializâcija ir nepiecieðama, lai tulkot dokumentus, kas ir bagâti nozares zinâtniskajâ vai tehniskajâ terminoloìijâ. Tâdçï tehniskâ tulkojuma sagatavoðanu noteikti uzdod speciâlists noteiktâ valodâ inþenieriem vai pçtniekiem.

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ir lietderîgi izmantot daþas pârejas darbavietâs, kas liek jums iegût zinâðanu, proti, raþoðanas, raþoðanas, mehânikas, datorzinâtnes vai elektronikas zinâðanas. Bieþi pirms tehniskâs tulkoðanas uzsâkðanas ar klientu tiek analizçts dokumentu saturs, lai precizçtu profesionâlo terminoloìiju un nozares vârdu krâjumu. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku, òemot vçrâ biroja izmantotos specializçtos resursus. Profesionâïi arî iesaka, lai tehniskâ tulkoðana, kas tulkota kâdâ noteiktâ valodâ, bûtu jâizmanto, lai pârbaudîtu konkrçtu dialektu, lai dzimtâ valoda bûtu pârliecinâta par mûsu tulkojuma tîrîbu un saskaòotîbu.