Tuchow gramatvedibas birojs

Grâmatvedîbas birojs kâ saimnieciska vienîba piedâvâ pakalpojumus grâmatvedîbas apjomâ, saglabâjot HR un algas dokumentus. Ðie lîdzekïi kalpo citâm saimnieciskâm vienîbâm un uzòçmumiem, kâ arî vairâkiem indivîdiem.Slçdzot lîgumu, darbuzòçmçjs, kas ir grâmatvedîbas birojs, ir iesaistîts pienâkumu izpildç, kas saistîts ar nodokïu tiesîbu aktu ievçroðanu, labu darbu, kâ arî tiesîbâm, kas saistîtas ar sociâlo apdroðinâðanu.

Pain Relief

Optima Biuro Rachunkowe tika izveidots, lai vienkârðotu grâmatvedîbas biroju darbu, kas veic virkni darbîbu daþâdos veidos. Optima modulis ir cieði saistîts ar grâmatvedîbas biroju, tâpçc visus ziòojumus var regulâri uzlabot un sinhronizçt. Tas atvieglo grâmatvedim uzsâkt uzòçmçjdarbîbu, neierakstoties.Atkarîbâ no uzòçmuma vçrtîbas un veida jûs varat izmantot daþâdus moduïus, kas ietver Optima grâmatvedîbas biroja programmu.Protams, piemçram, Nodokïu grâmatu modulis ïauj uzòçmumiem viegli veikt grâmatvedîbas pakalpojumus. Viòð dodas uz norçíiniem ar Nodokïu biroju, kâ arî ar daþâdiem noteikumiem. Vçl viens tirdzniecîbas grâmatas modulis ïauj jums saglabât grâmatas saskaòâ ar jaunâko grâmatvedîbas aktu. Grâmatvedîbas procesi kopumâ ir automatizçti. Ðis elements ieraksta PVN. Tas ïauj arî nosûtît informâciju elektroniskâ veidâ.Nâkamais modulis “Pamatlîdzekïi” sniedz iespçju grâmatvedîbas birojiem glabât cilvçka pamatlîdzekïu uzskaiti, kâ arî juridiskâs un delikâtâs vçrtîbas. Tas arî ïauj izmantot nolietojumu. Tâ arî automâtiski uzskaita amortizâcijas izmaksas un reìistrç pamatlîdzekïu vçsturi.HR un algas modulis aprçíina un izsniedz nodokïu deklarâcijas, aprçíina ZUS iemaksas. Tas ïauj grâmatvedîbas birojiem uzturçt pilnîgu personâla un algas dokumentâciju. Strâdâ ar Maksâtâja plânu. Viòð labo algu sarakstu un nosûta deklarâcijas Nodokïu pârvaldei. Tas viss notiek kopâ ar jaunâkajiem noteikumiem, kas tiek pastâvîgi atjauninâti.Optima programma ir visbieþâk izvçlçtâ grâmatvedîbas un nodokïu konsultantu programmatûra. Tâ ir lçta fiksçtâ grupâ un pakalpojumu modelis, kas pieejams internetâ.