Smalcinatajs

Kâposti tiek novadîti uz jebkuru no visbieþâk lietotajiem dârzeòiem. Tam ir vairâkas vçrtîgas vçrtîbas un nostiprinâts íermenis, piemçram: B vitamîni, C vitamîns, A, E, K., kâ arî kalcijs, kâlija, magnija un folijskâbe. Tâpçc ir vçrts izmantot kâpostu sasmalcinâðanas ierîci, kas palîdzçs sagatavot maltîtes. Kâpostu griezçjs ïauj jums sagriezt kâpostus îsâ veidâ, ko izmantos, lai izgatavotu cita veida salâtus un salâtus, kâ arî karstos çdienus.

Kâpostu griezçjs ir nepiecieðams, veicot lielu skaitu kâpostu paskâbinâðanai. Mizoti un sasmalcinâti kâposti ir sakârtoti labâ traukâ, piemçram, mucâ. Tâs individuâlâs lomas ir slâòotas ar sasmalcinâtiem burkâniem, pârkaisa ar sâli, kâ arî pievienotas lauru lapas un garðaugi. Ðâdâ veidâ sakârtotais sasmalcinâtais kâposti, kas piestiprinâts un piekrauts priekðâ, tiek raudzçts un paskâbinâts. Pçc paskâbinâðanas tas ir galvenais bigo, kâpostu zupu un salâtu sastâvdaïa. Szatkownica lieliski strâdâ draudzes telpâs, restorânos vai kâ çrts mâjsaimniecîbas aprîkojums, kur katru dienu mums ir iespçja sagriezt pietiekami daudz kâpostu tûlîtçjai lietoðanai. Kâposti ir dârzeòi, kas dziedina daudzas veselîbas problçmas. Piemçrs, iespçjams, bûs tâds, kas novçrð ançmiju, palielina íermeòa vispârçjo imunitâti, ârstç locîtavu slimîbas, novçrð pietûkumu. Un piedâvâ arî skaistu izskatu matiem, nagiem un âdai. Nesenie pçtîjumi liecina, ka kâpostiem piemît îpaðîbas, kas novçrð reproduktîvo orgânu vçþa attîstîbu, kâ arî sievietçm un cilvçkiem. Kâpostu ekstraktam piemît îpaðas îpaðîbas, kas ne tikai stiprina íermeni, bet arî uzlabo apetîti. Tomçr jâatzîst, ka ne katrs var nobaudît ðo dârzeòu. Viòi nevar veikt ðîs lomas, kas cînâs ar slimîbâm, kas nepanes skarbos çdienus. & nbsp; Lielai daïai iedzîvotâju nopirktais kâpostu griezçjs var motivçt jûs, lai sâkumâ izvçlçtos kâpostus garâkâ mçrogâ. Îpaði tas ir pçdçjais produkts ar zemu siltumietilpîbu.