Slipctajs 250 mm

Tad griezçjs ir iestâde, ko izmanto pârtikas produktu grieðanai. Konkrçtiem produktu veidiem, kâ arî universâliem, ir griezçji. Ðâds griezçjs, kas pieðíirts atseviðíiem efektu veidiem, ir, piemçram, gaïas griezçjs vai maizes griezçjs.

Protams, jûs varat tikties arî ar universâlo griezçju, kas savâc gan ðíçlçs, gan desas.Ðâdu aprîkojumu ir vçrts izmantot savâ virtuvç. Pirmkârt, jo ðâdu ðíçlçju cenas nav augstas, ja mçs ieguldâm gandrîz specializçtâ ierîcç, bet, kâ mçs zinâm, tas nav noderîgi virtuvç. Ðâdas iekârtas îpaðums ietaupa daudz laika. Brokastis parasti parâdâs no rîta un, kad jûs zinât, tas nav daudz laika. Âtrâka sistçma ir nogriezt desu vai maizi ðíçlîtç, nevis ar nazi, kas ne vienmçr ir asa vai pielâgota ðâdai pârtikas produktu metodei. Daudzi cilvçki, òemot vçrâ to, ka tie nav tâdi çdieni, atturas no iepirkuma maizes. Viòi lemj par maizes izcirðanu. Tomçr viòam jâatceras, ka vienmçr ðî maize ir mazliet svaiga nekâ visa. Pçrkot veselu maizi, mçs to varam nogâdât maizes ceptuvç tieði no krâsns.Ir svarîgi gan fakts, ka ðâdâ ðíçlîtâjâ jûs varat patstâvîgi regulçt griezto gabalu platumu. Mçs esam pârliecinâti, ka gabali tieðâm bûs vienâdi garð. Grieþot parasto nazi, mçs nevaram atïauties pçdçjo. Bieþi vien elementi ir plaðâki vienîgajâs vietâs, nâkamajos ðaurâkajos, un ka viòi neiziet tik daudz, cik mçs gribçtu. Ïoti svarîgs ir fakts, ka ðis ðíçlçjs ir ïoti zems. Diemþçl ir viena un tâ pati specializçtâ iekârta, kurai nepiecieðama informâcija, jo mçs nezinâm, ko darît ar pçdçjo. Redzot ðâdu ierîci, mçs nekavçjoties uzminam, kad tâ darbojas. Nav intereðu par treðo puðu norâdîjumiem vai komentâriem. Papildu pogas, piemçram, grieðanas biezums, tagad ir skaidri aprakstîtas uz paðas grieðanas maðînas.Kâ redzat, ðis griezçjs ir ïoti piemçrots stils, kas atvieglo tçrçðanu virtuvç. Ir vçrts izmantot ðâdu ierîci un saglabât datumu un nervus.