Skolotaja profesionala pieredze

Dzçrieni no bieþâk izvçlçtajâm profesijâm nozîmç zvçrinâtu izpratni, Krakova dodas uz pçtîjumu sagatavoðanu, pateicoties kam ir svarîgi palikt.Zvçrinâts tulks ir persona, kas nodarbojas galvenokârt ar oficiâliem tulkojumiem, jo viòð spçlç ar rakstu vai vçstuïu tulkoðanu par sveðvalodu transkriptu autentifikâciju. Viòð var veikt arî privâtpersonas, kâ arî valsts iestâþu vajadzîbas: tiesas, policija, prokurori utt.

Ir svarîgi, lai zelta tulkotâja nosaukums nebûtu viegls. Pamatprasîba ir izpildît kritçrijus, kas attiecas uz Polijas pilsonîbu vai pilsonîbu paðâ Eiropas Savienîbas galâ, sniedzot pierâdîjumus par sodâmîbu, kâ arî mâcoties poïu valodu. Paðu eksâmenu, kas veikts pirms Polijas eksaminâcijas komisijas tieslietu ministra patronâþas, ievçro divas grupas, ti, tulkoðana un tulkoðana. Svarîgs ir jautâjums par spçju mâcîties no poïu valodas sveðvalodâ un otrâdi. Mutiskajâ eksâmenâ kandidâtam ir jârisina secîga tulkoðana un vista tulkojums. Tikai pozitîva caurlaide abâs eksâmena pusçs ïaus jums veidot profesiju un ievadît kandidâtus zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ pçc tam, kad iesniegts atbilstoðs zvçrests tieslietu ministram par atbildîbu, kas izriet no jûsu profesijas, kâ arî par apzinîbu, objektivitâti un godîgumu, kâ arî pienâkumu saglabât valsts noslçpumu.

Zvçrinâtajam tulkotâjam arî jâbût visiem dokumentiem, kurus plânots izmantot oficiâlajos noslçgumos, ieskaitot dzimðanu, laulîbu, nâves apliecîbas, skolu apliecîbas, notariâlos aktus, tiesas rîkojumus, pilnvaras, finanðu pârskatus, sertifikâtus, diplomus, lîgumus.