Sadzives elektroinstalacijas iezemcdana

Tâ vârîties uz leju, ka mçs vçlamies, lai tulkotu tekstu. Turklât, ja vien tas ir angïu valodâ, kas ir diezgan daudz pazîstams, tikai ar jaunas valodas, var bût problçma. Par kâzu pakalpojumu nâk mûsu vârdnîcas un lietojumprogrammas, paskaidrojot, ka pçkðòi un, svarîgâkais, lai mums, bezmaksas veids, tulkot visâs valodâs, mçs visu veidu tekstus. Un pârliecinieties, vai lietot tulki bûs tâda laba programma, kad tâ parâdâs agrînâ stadijâ acs & nbsp; Atbilde ir skaidra - protams, ne?! Un dâmâm, neskatoties veselais saprâts tie nav pârliecinâti par to, ka pçdçjo, es centîðos sniegt daþus faktus, kas apstiprina manu viedokli.

Pirmkârt, tulkotâjs var bût ïoti neuzticams, jo lieto burtiskus tulkojumus, bet es neizmantoju idiomas. Tas nozîmç, ka pierâdîjums, ka sakot & nbsp; "ne manas tases tçja" iztulkos kâ "ne manas tases tçju". Turklât tie var bût mazi, lai lietotu bieþâk lietotas frâzes, nevis specializçtus atgriezumus, ko lieto veikalâ vai medicînâ. Un, lai gan tulkojumos, kas nepiecieðami tikai mums, neatkarîgâm vajadzîbâm, tas bûs izdevîgi, patieðâm, ja tulkotâjs tulkos svarîgu dokumentu, mçs varam ne tikai tikt izsmieti, bet arî vienkârði pârprotami, kas var novest pie ïoti svarîgâm sekâm. & Nbsp Turklât tulkotâjs ar mâkslîgo intelektu nezina gramatiku. Gadîjumâ, ja tulkojums tiek veikts no angïu valodas uz mûsu valodu, viòi joprojâm var ar to nodarboties, bet, tulkojot no mûsu (kas rada ïoti delikâtu gramatiku, mçs varam iegût diezgan zaudçtus. Un atðíirîba starp "izkïûðanu sareþìîtâ ekonomiskâ situâcijâ" un "iegût lielu ekonomisko situâciju" ir diezgan liela.

Tulkotâjs arî neveic zvçrinâtu tulkoðanu. Tas ne vienmçr ir nepiecieðams katram tulkojumam. Un tas ir vajadzîgs posms, jo îpaði svarîgu oficiâlu dokumentu tulkojumu veiksmîgai îstenoðanai. Kopumâ es nesaku, ka ir vajadzîgs kvalificçta tulkotâja tulkojums. Vissvarîgâkais ir saprast, kâds ir vajadzîgais teksts. Ja mums nosûtîtâ informâcija ir saruna ar draugu, tulkotâja tekstu var arî tulkot bez problçmâm. Tomçr visi svarîgi e-pasta ziòojumi un dokumenti ir uzticçti speciâlistiem.