Rupnieciskais putekisuccjs ar marite

Rûpniecîbu un rûpnîcas, kas raþo jaunus produktus plaðâ mçrogâ, reglamentç paði savi likumi, un tiem ir vajadzîgas jaunas izejas, nekâ tâs, ko tâs izmantoja nelielâ mçrogâ, piemçram, privâtâ dzîvoklî. Raþoðanas zâlçs pastâv kopîgs notikums, kas liecina par daþâdu ðíidrumu vai eïïu izplatîðanos tieði uz zemes vai ðíçrðïiem.

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu izsaukt tîrîðanas apkalpi, lai no sienas ar drçbçm un sûkïiem tik strauji un smagos atkritumus berzçtu. Tâdçï ðâdâs ârkârtas situâcijâs ir iesaistîti îpaði rûpnieciskie putekïu sûcçji attçlu un ðíidrumu tîrîðanai. Âtri, efektîvi, neatstâjot nekâdas pçdas un garðas tieði konkrçtâ traukâ, viegli iztukðot.

https://vanefist-n.eu/lv/

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt izmantoti arî daþâdu veidu atkritumu savâkðanai no zemes, lai veiktu milzîgu mçrîjumu. Ir dati par lielâku atkritumu daudzumu no mâkslîgajiem íermeòiem, koksni vai metâlu, tas ir, kaut ko ir grûti savâkt ar suku un liekðíeri, un parastajam putekïsûcçjam vienkârði nav pielietots. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir plaðâks saturs, lielâka sûkðanas atðíirîba, pilnîgi atðíirîgi konteineri, kas paredzçti sareþìîtu atkritumu tîrîðanai. Putekïsûcçji var un, pirmkârt, âtrâk vakuumâ, tîrot lielâko virsmu vienu reizi. Tad ir liels atbalsts tîrîðanas komandai, kas arî ir daudz darba bez ârkârtas situâcijas.

Rûpnieciskie putekïsûcçji parasti ir paredzçti lielam atkritumu veidam un netiek pietiekami izmantoti mazgâðanai kâ paklâja pierâdîjums darbinieka çdamistabâ. Tie tiks izmantoti tikai raþoðanas zâlçs, kur raþoðanas procesâ daudz daþâdu veidu atkritumu tiek nogâdâti uz zemes, vai noliktavâs, kur nelaimes gadîjuma dçï daudzas izejvielas ir pazuduðas. Par laimi ðodien, rûpniecîba ir automatizçta un izvçlçta, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un tomçr to funkciju pusi varçtu veikt augstas veiktspçjas maðînas, piemçram, rûpnieciskie putekïsûcçji.