Rupnieciba ii

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri izòçmumu gadîjumâ ir pilnîgi atpazîstami un dokumentçti. Lîdz ar to apdraudçjumu identificçðana, kas izriet no viòu klâtbûtnes darba laikâ, ir diezgan vienkârða. Situâcija apstâjas daudz sareþìîtâk, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ vaïîgus materiâlus. Ðíietami nekaitîgu vielu, piemçram, miltu, koka, cukura, kakao, alumînija vai putekïu materiâlu dokumentâ, spçks ir bîstami sprâdzienbîstami draudi.

http://lv.healthymode.eu/african-mango-labakais-atbalsts-jusu-svara-zudumam/African Mango labākais atbalsts jūsu svara zudumam

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un darbarîku un zâlçm. Viòð atceras uz plâna higiçnas saglabâðanu darba fonâ, un tas ir vienîgais strâdâjoðo un organizâciju aizsardzîba un rîki pret ïaunajiem putekïu efektiem, kas ir mûsdienu draudi par sekundâro sprâdzienu raðanos. Katram uzòçmumam, kas darbojas rûpniecîbas iekârtâs, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar paðreizçjiem standartiem, kas ietverti direktîvâ & nbsp; atex uzstâdîðana.

Galvenais centrâlâ putekïsûcçja uzdevums:- veselîbas aizsardzîba un cilvçki, kas strâdâ dzîvoklî no putekïu kaitîgâs ietekmes.- organizâciju un ierîèu aizsardzîba pret putekïu traucçjumu ietekmi, \ t- çku un strâdâjoðo sievieðu aizsardzîba pret nekontrolçtas putekðòu uzliesmojuma ietekmi.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Tâdçï darbîba, kas iznîcina putekïsûcçju un visu vienîbu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir kvalificçti savienot ierîces ar lielu sprâdziena risku.

Centrâlâ putekïsûcçji un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçriens no dârgâkiem centrâlâ vakuuma tîrîðanas uzdevumiem ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. Tâdçjâdi risinâjums maksimâli palielina iekârtas droðîbu un vienîbu ugunsdroðîbu, bet pârçjie samazina izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tâdçï jâatzîmç, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu gadîjumâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.