Rathodanas procesu

Daudzi raþoðanas procesi ir saistîti ar kaitîgu gaistoðu vielu raþoðanu, piemçram, îpaðu veidu dûmus, dûmus un smakas. Ðajâ gadîjumâ ir ïoti svarîgi nodroðinât pareizu ventilâciju. Ventilâcija attiecas uz visâm telpâm, bet pârsegus nepiecieðams uzstâdît tieði virs darba vietâm.

http://lv.healthymode.eu/multilan-active-sagatavosanas-ieverojamam-dzirdes-uzlabojumam/

Ekonomiskie vilcçji tiek izmantoti gaistoðu vielu vadîðanai tâdâ ziòâ, kâdâ tie notiek. No ðî faktora ðâdas ierîces ir ïoti noderîgas, tostarp íîmijas nozarç un daudzâs citâs nozarçs. Procesi, kuriem nepiecieðama îpaði laba ventilâcija, piemçram, lîmçðana, kâ arî daþâdu ðíîdumu, vielu un íîmisko savienojumu metoþu apvienoðana. Ekonomiskie dziedzeri ir nepiecieðami arî darba vietâm, kur tiek raþotas, piemçram, slîpçðanas, grieðanas un pulçðanas. Ðâdu procesu laikâ gaisâ nonâk apstrâdâjamo materiâlu daïiòas. Viòð atceras negatîvo ietekmi uz darbinieku veselîbu un vairâk uz procesu attîstîbu, jo tas var negatîvi ietekmçt to precizitâti.

Lîmju pareizai izmantoðanai ir arî statîvs visâm telpâm, kurâs pilnîgu spçku nodroðina atbilstoði apstâkïi, kas apliecina gaisa cirkulâciju un mitrumu. No ðî stimula lîdz ar to tas pastâv reâli starp þâvçtâjiem, kâ arî interjeros, kur tiek glabâta pârtika.

Kâ redzat, rûpnieciskie nosûcçji daudz izmanto daudzâs nozarçs. Jebkurâ gadîjumâ puíu lîniju skaita un sadalîjuma izvçli vajadzçtu izraisît îpaðâs vajadzîbas, kas izriet no raþoðanas procesu rakstura, un papildus darbinieku droðîbai. Tâpçc ventilâcijas sistçmas vienmçr ir jâizstrâdâ profesionâïiem paðreizçjâ nodaïâ.