Rathodanas iekarta ko izveidojat

Katrs rûpnieciskais vai raþoðanas veikals, kas ir apdraudçts, ir vieta, kur jâveic îpaði piesardzîbas pasâkumi. Ðâda svarîga darba droðîbas aspekta neievçroðana var beigties ar ugunsgrçku, kas saistîts ar eksploziju. Ja paðreizçjâ periodâ uzòçmumâ atradâs cilvçki, viòu darbîba un veselîba bûtu ïoti apdraudçta. Turklât vârda zudumi bija brîniðíîgi. Kâdâ veidâ ðâdos dzîvokïos var nodroðinât droðîbu?

Mazas detaïas ir maznozîmîgas.

Vispirms, rezultâts var izraisît gâzes sajaukðanos ar gaisu, pie kura pievienosies dzirkstele. Tâ kâ rûpnîcâs, kur tiek glabâtas ðâdas bîstamas vielas, tiek piemçroti îpaði ugunsdroði piederumi, piemçram, apgaismojumam. Ðis sprâdzienbîstamais gaismeklis ir izgatavots no objekta, kas nerada draudus. Tâpçc tas, iespçjams, bûs parasts vai nerûsçjoðais tçrauds, misiòð, alumînijs, polikarbonâts vai rûdîts stikls. Papildus pilnîgai sprâdzienaizsardzîbai iepriekðminçto materiâlu izmantoðana nodroðina gaismekïu izturîbu. Raþoðanas iekârtas tos veiksmîgi izmanto jau vairâkus gadus. Sprâdziendroðus gaismekïus var iegâdâties stacionâros vai tieðsaistes þurnâlos, piedâvâjot estçtiskus un racionâlus rezultâtus rûpniecîbai. To montâþai nevajadzçtu radît lielâkas grûtîbas, un ir svarîgi to risinât tieði.

Pieauguðajam, piemçram, vadîtâjam, bûtu jâdara viss iespçjamais, lai atcerçtos sprâdzienbîstamîbas vçrtîbu apdraudçtajâs telpâs. Ðîs teritorijas neievçroðana var bût îsta traìçdija, kas aptver ne tikai uzòçmumu, bet arî apkârtni.