Putekiu nooemdanas definicija

Kas ir putekïu savâkðanas iekârtas un kâda ir to izmantoðana? Pirmkârt, tie tiek izmantoti, lai attîrîtu gâzes, it îpaði no gaisa. Tâs attîra no nelielâm pulverveida frakcijâm, kas raduðâs tehnoloìisko procesu laikâ, tostarp piemçram, granulçðana. Attîrîðanas iekârtas ir efektîvs filtrçðanas rîks, kas efektîvi attîra gaisu.

Un attîrîts gaiss ir svarîgs Polijas veselîbai un videi. Ðo rîku funkcija parasti ir tîrîðana. Tie samazina putekïu lîmeni darba laukâ un padara to patîkamu cilvçka íermenim. Turklât tâs attîra procesa gâzes tâ, lai tâs vçlâk tiktu nosûtîtas uz atmosfçru droðâ proporcijâ. Un treðâ vçrtîba (ne mazâk svarîga samazina gaisa putekïainîbas lîmeni iekârtâ, lai samazinâtu laukus, kuros ir apdraudçta eksplozija fonâ. Uzstâdîðanas iekârtas ir neaizstâjamas tçvam un dabiskajai vietai, kurâ mçs dzîvojam. Ir vçrts aprîkot un izvçlçties arî labâko. Tas ïauj ietaupît laiku, un, protams, ne no ðodienas, ka skatuve ir lieliska vîrietim. Ir tâlu izvçlçties ierîces, kas ir labas kvalitâtes. Ðî vienîba bûs daudz labâka un labâka. & Nbsp; Tas garantç nelielu daïu filtra nodiluma, elektrîbas, nekaitîga sekundârâ gaisa un izplûdes gaisu. Pateicoties tam, mçs varam ietaupît naudu un arî bût pozitîva ierîce. No otras puses, dezinfekcijas iekârtas, kas nav individuâli izvçlçtas, tiek radîtas daudzus mçneðus, un garða ir ïoti augsta. Tie noteikti nav ieteicami. Tieði vairâk uzòçmumu rada ðâdas iekârtas tirgû. Iegâdâjoties ðîs iekârtas, ir vçrts atcerçties, ka viòiem ir îpaðs sertifikâts, ir pareizi atlasîti un ka tie parasti atbilst visâm ierobeþojoðajâm prasîbâm. Katram uzòçmumam, kuram mçs ârpakalpojumus instalçjam, protams, jâdara iekârtas, jâuzlabo, jâaizsargâ pret sprâdzienu. Uzòçmumam ir jâbût un jâveido attiecîgie dokumenti, kas nepiecieðami pçdçjam darîjuma veidam.