Putekiu nooemdana

Direktîva 94/9 / EK (ATEX ir normatîvs akts, kas attiecas tikai uz ierîcçm un kontroles sistçmâm. Attiecîgâs ierîces ir paredzçtas lietoðanai centrâlâ veidâ, lai tâs izmantotu vietâs, kur notiek metâna vai ogïu putekïu eksplozija. Ðî informâcija ir Eiropas Parlamenta un Nâradas 1994. gada 23. marta dokuments.

HydrofaceHydro - Iedopiet âdu no grumbâm un citâm redzamâm novecoðanas pazîmçm!

Lai gan Polijas tiesîbu sistçmâ tas tika iepazîstinâts ar Ekonomikas ministra 2005. gada 22. decembra noteikumiem. OV Nr. 263, postenis 2203 Noteikumu galvenais mçríis ir, pirmkârt, tuvinât dalîbvalstu tiesîbu aktus, kas virza uz datu aizsardzîbas instrumentiem un sistçmâm, kuras izmanto bîstamâs telpâs, kurâs ir metâna un / vai ogïu putekïu sprâdziens. Tomçr direktîva attiecas arî uz iekârtâm un datu aizsardzîbas sistçmâm, ko izmanto potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs. Vienlaikus jâatzîmç, ka ðî informâcija attiecas uz droðîbas, vadîbas un regulçðanas ierîcçm. Ðîs ierîces rotç izmantoðanai ârpus apspriestajâm zonâm un ietekmç droðu staigâðanu ar instrumentiem un aizsargstilbiem, kas piegâdâti mçríim sprâdzienbîstamâ vidç.ATEX direktîvai ir izòçmumi. Apspriestais princips, cita starpâ, nav saistîts ar medicînas produktiem, ko izmanto medicînas sabiedrîbâ. To nepieðíir arî mâjsaimniecîbas vajadzîbâm paredzçtâm iekârtâm, individuâlajiem aizsardzîbas lîdzekïiem, kuìiem, transporta aprîkojumam.Ðim Eiropas Savienîbas tiesîbu aktam ir îpaðas prasîbas, kas noteiktas atseviðíos standartos. Turklât tâ klasificç sprâdzienbîstamas sfçras, kas atbilst 1999. gada 16. decembra Direktîvai 1999/92 / EK ATEX137 "Par mazâm prasîbâm, kas palielina to darbinieku droðîbu un veselîbu, kuri praksç potenciâli var tikt pakïauti sprâdzienbîstamiem apgabaliem".Trauki un aizsardzîbas metodes var bût citu direktîvu materiâli, kas attiecas uz citiem izmçriem un kas papildus nodroðina CE maríçjuma novietoðanu uz tâs. Ðim apzîmçjumam jâbût atvçrtam, vienkârðam un pastâvîgam.Paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX principu 2014/34 / ES. Tâ ir 2016. gada 20. aprîïa pçdçjâ dienâ.