Psiholoiiskas konsultacijas apraksts

Jûsu dzîvç ir daþâdas situâcijas. Daþreiz daþi no viòiem var mûs pâròemt vai padarît mûs ievainotu ar viedokïiem. Parasti mçs paðlaik nevçlamies aplûkot Polijas problçmas objektîvi. Un mçs varam nonâkt situâcijâ, kurâ mçs paðlaik nevaram runât ar lîdzîgu un tuvu personu, baidîties vai lûgt palîdzîbu.Mums nav jâiejaucas ar mûsu problçmâm - ir normâli, ka visi no mums vçlas palîdzçt, atbalstît vai koncentrçties uz pareizo ceïu. Mûsu problçmu gadîjumâ ir vçrts izvçlçties psihologu, kurð mums palîdzçs. Daþreiz pietiek ar vienu konsultâciju, lai atgûtu labklâjîbas sajûtu. Tomçr tas notiks, ka mûsu pûles bûs îpaði sareþìîtas, un darbs pie tâ risinâðanas prasîs arî vairâk laika. Tad psihologs var piedâvât mums psihoterapiju, kas ilgstoðu laiku mûs aizvedîs kaklâ un palîdzçs mums atgût mûsu garîgo lîdzsvaru.Mums jâatbild uz jautâjumu - kâ izvçlçties psihologu?Sâkumâ mçs varam lûgt mûsu cilvçkus, ja viòi ir uzticçjuði kâdu citu. Ja mçs neatrodam komandu speciâlistu, mçs varam veiksmîgi meklçt informâciju internetâ. Ir vietas, kas veic ârstu klasifikâciju noteiktâs nozarçs un palîdz pacientam atstât viedokïus par konkrçtu speciâlistu. Tâtad, iespçjams, palîdziet mums izvçlçties ârstu, kas atbilst jûsu prasîbâm.Jâatceras, ka mçs nevaram pârvietoties, bet tikai citu cilvçku viedokïus. Kâ pçdçjais lîdzeklis, mûsu subjektîvâs sajûtas vajadzçtu bût novietot uz skaitïiem - lai mçs varçtu pavadît laiku ârsta kabinetâ un tomçr tçrçt ar viòiem savus objektus un sajûtas. Psihologam jâraizç mûsu cerîbas - lai viòð ðodien specializçjas tajâ vietâ, kur mçs nonâkam pie viòa. Daþi ârsti var gût labumu no ilgâkas pieredzes noteiktâ vietâ, ir vçrts pârskatît speciâlista zinâðanas. Protams, mçs par to uzzinâsim minçtajos klasifikâcijâs vai ârsta individuâlajâ tîmekïa vietnç.