Psiholoiiska terapija tcrauda griba

Terapija ir patoloìisko attiecîbu ârstçðana starp laulâtajiem vai ìimenes locekïiem, un tomçr pierâdîta metode atseviðíu pacientu psihi ârstçðanai, ja atkarîba novçrð pareizu darbîbu, laulîba saskata laulîbas ðíirðanas skalu vai saikni starp tuvâkâs grupas locekïiem, kas atrodas tuvu sabrukumam. no psiholoìijas zinâtnes virsmas. Neviens no mums nav radikâli autonoms indivîds, kas nav mijiedarbojas ar kâdu citu cilvçku, tâpçc jums vajadzçtu domât par veselîgu informâciju ar darbiniekiem. Iepriekðminçtâ çtiskâ prasîba pirmkârt attiecas uz cilvçkiem, kas ir vistuvâk mums, proti, draugiem, partneriem un radiniekiem. Viens no psihoterapijas pienâkumiem ir koncentrçties uz ârstçjamâs personas emocionâlâs kompetences attîstîbu, t.i. paaugstinâta paðapziòa un paðpârvalde, stresa vai fobiju pârvarçðana un motivâcijas uzlaboðana, spçja bût starppersonu vidû un efektivitâtes paaugstinâðana, iepazîstoties ar apkârtçjo vidi.

Terapija psihologa, psihoterapeita vai psihiatra uzraudzîbâ ir veids, kâ palîdzçt tâdiem traucçjumiem kâ depresija, bezmiegs vai citâda veida atkarîba neirozes laikâ un daþâdâs bailçs. Psihoterapija balstâs uz terapeita un pacienta savstarpçjo atkarîbu, un paðas psiholoìiskâs terapijas ir atðíirîgas, jo tâs ir atkarîgas no zinâmas cilvçka izpratnes un analizçto garîgo traucçjumu avotiem un palîdzot lieliem traucçjumiem un psihoterapijas bûtîbai. Vienâ ârstçðanas sâkumâ notiek viena vai vairâkas ievaddaïas, kurâs tiek veidota konsultâcija vai intervija. Pçc tam tiek noslçgts terapeitiskais lîgums, kurâ tiek mçrîti plânotie terapijas mçríi, individuâlo sesiju bieþums, paredzamais to esamîbas laiks, finansiâlie pasâkumi un citas nianses, kas saistîtas ar psihoterapeitiskâs ârstçðanas kursu. Kopumâ terapija tiek veikta ar ne vairâk kâ trim sanâksmçm nedçïâ, parasti ilgst aptuveni stundu, un psihoterapijas kursa ilgums parasti svârstâs no daþiem lîdz vairâkiem mçneðiem.

Krakovâ ir daudz klîniku un ârstniecîbas centru, kur speciâlisti, izmantojot zinâtnisko zinâðanu un praktisko jûtu sintçzi, kas izriet no bagâtîgajâm psihoterapijas straumçm, mçìina pielâgot daþâdas diagnostikas metodes zinâmai personai, kas ir personiska problçma. Daþi terapeiti dara psihoanalîtiskos (arî psihodinamiskos procesos, kurus uzrâda Zygmunt Freud, kurð païaujas uz neapzinâto dizainu un mîlestîbas apzinâðanos ar savu sniegumu. Citi psihoterapeiti izmanto terapiju sistçmiskâ, kognitîvâs uzvedîbas, humanistiskâs eksistenciâlâs vai hipnoterapijas jomâ. Ðajâ kontekstâ jâatzîmç, ka parâdîbâ ir sadalîjums, ko parasti dçvç par psihoterapiju. Nu, tas atbilst diviem bûtiski atðíirîgiem psiholoìiskâs konsultâcijas veidiem - psihoterapijai un psihosociâlajam atbalstam, ko lieto, ja pacientam nepârprotami ir vajadzîgs atbalsts, lai gan viòam nav definçtu (saskaòâ ar paðreizçjiem medicînas standartiem slimîbu vai psihiskiem traucçjumiem.