Psihologs treddiena wlkp

Iepazîstiet mûsu prâtu, apgûstiet savas emocijas vai bût skaistâka persona ... Ðie ir psihologu saukïi. Kâ tas tieðâm ir? Vai psihologa pakalpojums ir sagaidâms arî kâdâs situâcijâs?

Vârdam psihologs un psihiatrs Polijâ joprojâm ir slikta nozîme, un tâ neizbçgami koncentrçjas uz faktiem un garîgâm slimîbâm, kuras mçs nezinâm individuâli, mçs vienkârði baidâmies. Rietumeiropâ vai Amerikas un ASV un Kanâdas valstîs psihologu darbs ir ïoti pozitîvs. Daudzas galvas, un tâpçc ne tikai slavenîbas, izmanto savus komentârus un zinâðanas.

Visi no mums ir sadalîðanas brîþi. Bieþi ðâdas situâcijas izraisa daþâdas ar dzîvîbas formâm saistîtâs pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, punkti grâmatâs, kontakti ar citiem cilvçkiem, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Visi ðie notikumi iespieþ savu zîmi uz savas apziòas. Cilvçku grupa spçj tikt galâ ar viòiem, daloties ar sliktu mîlestîbu un atmiòâm, un lielâkâ daïa sievieðu vienkârði nespçj tikt galâ. Tad, lai nebûtu traìçdija - paðnâvîba vai liela garîga slimîba vai atkarîba - nepiecieðams speciâlists psihologs vai psihiatrs. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un tas notiek, ja vecâ terapija ir obligâta, kas palîdzçs organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu bûtu jâuzskata par ârsta apmeklçjumiem, bet tie ir pilnîgi prâta un dvçseles speciâlisti. Ðâdas tikðanâs ir saruna par sevi, par to, kas mûs traucç, zinot mûsu soïu elementus un spçkus ar apsçstîbu, tâ ir sadarbîba dziedinâðanâ un negatîvo domu atbrîvoðanâ.

Katrâ pilsçtâ atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu, un ir vçrts to izmantot. Krakovas psihologs reaìçs uz jautâjumiem, kas rada nopietnas problçmas, un palîdzçs jums tikt galâ ar tçmâm, kas var padarît labu bûtni murgâ.