Profesija tulko informaciju

Tulkotâja profesija nesen ieguva pozîcijas. Tas nav pârsteidzoði, òemot vçrâ starptautisko korporâciju attîstîbu, kas izveidojas paðreizçjos tirgos. Ðî ekonomiskâ attîstîba rada pieprasîjumu pçc speciâlistiem, kuri ir ieinteresçti tulkoðanâ.

Pretçji ðíietamajam, vispârçjâ valodu apguve nav pietiekama. Òemot vçrâ tehniskos, medicîniskos vai juridiskos tulkojumus, jums ir arî jâsaskaòo ar lauka informâciju. Turklât tulkotâjam, kurð rakstîjis tekstus, jâbût vairâkâm svarîgâm daïâm, piemçram, pacietîbai, precizitâtei un loìiskâs domâðanas mâkslai. Tieði tâpçc tulkotâji - arî lingvistiskie sagatavoðanâs darbi - veic virkni mâcîbu.

Viens no îpaðajiem tulkoðanas veidiem ir juridiskie tulkojumi. Daþkârt skola tiesas sçdçs ir saprâtîga. Tomçr tad - visbieþâk - tam jâbût arî zvçrinâta tulka apliecinâjumam. Speciâlistiem, kas strâdâ pie uzòçmçjdarbîbas dokumentiem, pat ja viòiem nav jâizmanto ðâds dokuments, noteikti ir jârîkojas labi pasâkumos, kurus viòi mâca no valodas, kas ir oriìinâlvaloda.

Tehniskie tulkojumi ir tikpat sareþìîti un delikâti kâ tehniskie tulkojumi. Pçtîjumu rezultâtu, medicînisko ieteikumu, medicînas profesoru atzinumu un slimîbas aprakstu tulkoðana prasa medicînisko terminu zinâðanas sâkotnçjâ un mçría stilâ. Ðajâ gadîjumâ precizitâtei ir îpaða nozîme. Kïûdaini tulkojumi galu galâ var bût lielas sekas.

Iepriekð minçtie piemçri ir tikai daþi tulkotâja darba veidi. Ir arî dzejas, prozas, programmatûras vai ekonomisko tulkojumu tulkojumi. Tâpat kâ citâs daïâs, gandrîz ir nepiecieðams zinât ekonomiskâs valodas specifiku un piekïuvi profesionâlajâm vârdnîcâm.

Tulkotâja darbs ir lielas profesijas izvçle. Eksperti no daïâm uzsver, ka papildus ideâlai avota valodas zinâðanâm ir nepiecieðams atklât vairâkas funkcijas, kas nepiecieðamas pçdçjâ profesijâ. Tas ir pat apòemðanâs, uzticamîba vai punktualitâte. Ðîs loìiskâs domâðanas iemaòas tiek palielinâtas, it îpaði secîgos tulkojumos. Ðajâ rindâ pasniedzçjs, kurð to izplata, runâ par visu runas saturu. Paðlaik tulkotâjs atzîmç svarîgâkâs teksta sastâvdaïas, tâs apvieno, un tikai tad, kad runâtâjs beidzas, sâk tulkojumu no avota valodas uz mçría valodu.