Polijas kodolsintczes virtuve

Polijas virtuve neievçro vieglâko, un tas pats par sevi ir pârâk liels jautâjums par milzîgo gaïas daudzumu, ko mçs atklâjam tajâ. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Organizçðanas institûcijas nav vieglâkais uzdevums. Protams, visi ir saskâruðies ar bastarda íermeni vai grûti. Jebkurâ virtuvç jâbût objektam, kas mûs pasargâs no gaïas çdieniem - gaïas drupinâtâju. Tas parasti ir piemçrots desmitiem mazu asmeòu, kas atrodas tuvu cieði kopâ. Ðis sîkrîks nodroðina nelielu gaïas punkciju bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visu veidu karbonâtiem vai steikiem. Ar íermeòa smalcinâtâju aprîkotajiem asmeòiem jâbût izgatavotiem no nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai objekta izturîbai, bet gan tîrîbai un funkcionalitâtei. Visi pârçjie apvalki parasti ir izgatavoti no plastmasas. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas iekðâ, kas padara pat pçc cepðanas sulîgu, mîkstu gaïu. Siltuma apstrâdes process tiek veikts vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Turklât mçs varam païauties uz garðvielâm, kuras mçs esam pârkaisa savâ dziïumâ un kas veicinâs nesaskaòotu gaïas garðu. Íermeòa drupinâtâjs ir pievilcîga iespçja klasiskai pistolei. Gaïas sagatavoðanas process tiek pârvietots ne tikai efektîvâk, bet arî klusâk. Ir milzîgs enerìijas ietaupîjums çku pasaþieriem. Drupinâtâjs, mazs izmçrs ir ïoti nepiecieðams, to var viegli mazgât zem ðî ûdens, lai gan ne katrs var tikt ievietots trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðajâ darbâ ir vçrts iepazîstinât sevi ar lietoðanas instrukciju. Ar roku mazgâðanu ieteicams ievçrot piesardzîbu - asmeòi var viegli sagriezt mûs! Íermeòa drupinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams pavadonis, bet ðîs sievietes un sievietes, kas zina, ka ðî vienkârðâ forma sagatavos mîkstu un sulîgu gaïu.