Poiu ieguldijums datorzinatnes attistiba

Neviens neapðauba, ka esam strauji attîstîjuðies datorzinâtnçs. Mûsu eksistences pieaugums ir atkarîgs no datoriem un programmatûras. Tas nepastâv, kad tas var ðíist acs pirmajâ posmâ, kaut kas negatîvs. Pateicoties programmçtâju savstarpçjai atkarîbai, mçs esam tiesîgi palielinât mûsu grâmatas efektivitâti un radît vairâk mâjokïu. Daþi no mums nepietiekami novçrtçja to lomu, kâda IT ir bagâtas kopienas veidoðanâ.

Jau kâdu laiku mçs arvien vairâk dzirdam par ERP, un daudzi mani draugi izmantoja ðo periodu, un viòi nevarçja atrisinât to, kas bija zemâk. Bieþi vairâk radâs radio un televîzija. Kâdu dienu es nolçmu uzzinât, kâds ir ERP veids. Modernâ rakstâ es apkopoju to, ko esmu iemâcîjusies.ERP ir saîsinâjums no uzòçmuma resursu plânoðanas. Tas izsauc galu, kas ir "uzòçmumu resursu turçðana". Ðajâ periodâ ir IT lietojumprogrammu sistçmas, kuru mçríis ir savstarpçji integrçt visus procesus, kas gûst labumu no darbîbâm daþâdos uzòçmuma lîmeòos. Erp sistçma ïauj jums optimizçt grâmatu uzòçmuma darbîbas aspektos, kas tai ir ar ðâdu programmatûru. To veic, cita starpâ, tâdâs platformâs kâ cilvçkresursu vadîba, finanses, loìistika vai raþoðana. Ðîs programmatûras, pateicoties struktûrai, kas balstîta uz moduïiem un vairâku uzdevumu veikðanu, tiek piemçrotas arvien lielâkam skaitam uzòçmumu. Tas ievçrojami uzlabo visu darbu un uzlabo uzòçmuma vispârçjo pastâvçðanu. Pateicoties tam, atseviðíu darbinieku dzîves un ienâkumi ir dzîvi. Protams, vislielâkâ priekðrocîba ir uzòçmuma valdei, bet ievçrojami mazâks ir arî to uzòçmumu stâvoklis, kuri darbojas mazâkos uzòçmumos.Tagad òemsim îsu pârskatu par nozarçm, kurâs tiek ieviestas ERP sistçmas. Jûs varat minçt piena rûpniecîbu, tçrauda pakalpojumu centrus, tirdzniecîbu, finanðu konsultâcijas, nozari, kas saistîta ar augu audzçðanu un daudzus jaunus. Îpaði noderîgi ir minçt ðo programmatûru daþâdâs zinâtniskâs un pçtniecîbas iestâdçs, kas ârkârtîgi svarîgâ veidâ sajauc pçtniecîbas efektivitâti.