Pirmais mpips darbs

Nebûs jauns teikt, ka paðreizçjâ darba tirgû teorçtiskâ izglîtîba iekrît fonâ, bet kandidâta konkrçtâs vietas praktiskâs iemaòas ir prioritâte. Pirms desmit gadiem augstâkâs izglîtîbas pabeigðana ar maìistra grâdu tika uzskatîta par pârâk vienkârðu, un ðobrîd galvenokârt tiek vçrtçta sagatavoðanâs darbam, kas ïauj grâmatai un finansiâlâs neatkarîbas saglabâðanai. Lai gan jums nevajadzçtu pârtraukt izglîtîbu jebkurâ izglîtîbas posmâ, tomçr uzlabot savas esoðâs prasmes un iegâdâties jaunas prasmes.

Personâla apmâcîbas mçríis ir nostiprinât to darbinieku kvalifikâciju, kuri jau ir gatavi uzòemties otru uzvedîbu vai spodrinât savas iepriekðçjâs prasmes. Tas nebija bez iemesla, ka parâdîðanâs radâs, ka nav par vçlu mâcîties, un laiks, kas pieðíirts sevis pilnveidoðanai, nav zaudçts. Galu galâ, darba devçji pievçrðas arî praktiskâm iemaòâm, tâpçc viòi iegulda personîgâ cilvçkkapitâla attîstîbâ, organizçjot darbinieku apmâcîbu darbiniekiem. Veicot konkrçtus mçríus grâmatâ, mums ir jâuzrâda iedzimtie talanti un iegûtâs prasmes, kas atvieglo mums uzticçto uzdevumu izpildi.

Ja mçs vçlamies radît konkrçtu profesiju, tad daïa rezultâta tagad ir aiz mums. Pierâdîtais veids, kâ zinât kaut ko, ir apmâcîba, lai attîstîtu savu ceïu, kas maina jûsu karjeru. Prakse padara perfektu, un personâla apmâcîba, izmantojot apmâcîbu ar datiem un pretrunîgiem jautâjumiem, sagatavo cilvçkus strâdât pat vispilnîgâkajos apstâkïos. Augstas konkurences laikmetâ darba vietâ jâiemâcâs efektîvi un cik daudz zinâðanu un prasmju, lai vçlâk varçtu demonstrçt savas spçjas un prezentçt savu potenciâlu visâ savâ godîbâ.