Personala attistibas gramata

Darbinieki, ne tikai darbinieki, pirmkârt ir labi koordinçta komanda. No tâ ir atkarîgs visa uzòçmuma panâkumi, ir vçrts ieguldît tuvos darbiniekos. Cilvçki gûs labumu, un fotogrâfiju un kvalifikâciju skaits nekïûs par uzòçmuma sastâvdaïu.

Kâ motivçt cilvçkus darît vairâk darba, ko darît, lai savlaicîgi îstenotu biznesa projektus? Ðie un individuâlie jautâjumi ir neatòemama sastâvdaïa rûpnîcâ. Vienkârða atbilde ir viòiem, jo agrâk uzòçmums izplatîs savus spârnus sfçrâ, kurâ mûsu produkti sniedz arî pakalpojumus. Turklât var teikt, ka ðâds mçríauditorijas atlases veids ir arvien bieþâk lîdzfinansçts, tâpçc to izmaksas nav vçrtîgas. Pçdçjâ tehnoloìijâ uzòçmuma prasmes, iespçjams, ir tâdas paðas kâ parastie procesi, kas dod daudz taustâmu labumu. Viòi pielâgojas plaðâkâm zinâðanâm ðajâ jomâ, kad un mâcoties to izmantot.

Turklât darbinieki, kas spçj attîstîties, arî ïoti mainîs savu darba vietu. Tomçr darba devçjs zina, ka viòa darbinieki ar visâm ðâdâm mâcîbâm un iegûto zinâðanu izmantoðana citos projektos kïûst arvien integrçtâki.

Ðâdi tulkojumi var notikt arî uzòçmuma galvenajâ mîtnç, tâpat kâ iestâdes, kas organizç ðâdus kursus, rûpnîcâ. Kursu veida izvçle ir liela, kas ïoti âtri izlemj par vienu, kas bija vçlamâkais konkrçtâ uzòçmuma attîstîbas posmâ. Visbieþâk, lai pabeigtu kursu, jums jânokârto eksâmens, un viss ðâds materiâls garantç, ka persona ir kvalificçta, lai veidotu noteiktâs nozîmes.