Pelcka zona gmp

Pelçkâs telpas lielums Polijâ ir bûtiska problçma. Mûsu valsts ar to viegli cînâs, vienmçr ar daþâdâm sekâm. Tomçr pçdçjâ situâcijâ mçs esam diezgan labi, salîdzinot ar mûsu paðu bijuðâs austrumu bloka valstîm, un tradicionâlajai Eiropai viss dzelzceïð ir ïoti labs.

Es uzskatu, ka çnu ekonomika nenovçrsîs represîvos pasâkumus, piemçram, sankcijas par posnet revo kases aparâta neesamîbu. Vienîgâ procedûra ir izglîtot sabiedrîbu un lîdz ar to apzinâties, ka mçs îstenojam sabiedrîbâ un ka tas, kas ir labs grupai un mums sniedz labumu. Cik tâlu jums ir nepiecieðams, lai atgûtu darbinieku uzticîbu valstij - daudz tiek teikts, galvenokârt dumpîgâs vidçs, ka valsts mûs aizvada. Uzòçmçji, kas izsludina ðo darbu, veltîjuði sevi, lai neredzçtu lielus infrastruktûras ieguldîjumus, kâ rezultâtâ joki par saviem ceïiem ir pilnîbâ iztçrçti enerìijai. Tâpat politiíi, kas uzrâda ðâdu rîcîbu. Diemþçl populistisko saukïu bezatbildîga sludinâðana tiek apmierinâta ar lielu atbildi, jo îpaði jaunieðu vidû, kurus piesaista viòu skaòa, nav pârsteigts par to, kas patieðâm atrodas aiz viòiem.Prakse mâca, ka negodîgie uzòçmçji vienmçr atradîs pçdçjo uzdevumu, lai apietu sistçmu. Tiek atbalstîta arî svarîga to lietotâju deva, kuri, neskatoties uz sociâlajâm kampaòâm, kas cieð no ieòçmumu saòemðanas, joprojâm izmanto nodokïus, piemçram, bandîtu trash, un vienu kvîti kâ nevajadzîgu atkritumu. Kâds ir paðreizçjais, ka valdîba noteiks augstus sodus par fiskâlo kases nepietiekamîbu, jo ðo sodu izpilde bûs efektîva?Tomçr situâcija nav tik maza, ja ir svarîgi spriest no iepriekð minçtajiem novçrojumiem. Pieaug poïu uzticîba valstij un viens otram - ðis process notiek ilgi un neregulâri, bet, òemot vçrâ pçdçjos divdesmit seðus gadus, doma ir parasta. Es domâju, ka, òemot vçrâ valsts finansiâlo un garîgo izaugsmi, mazâk un mazâk cilvçku pârtrauks îstermiòa ieguvumus, un vçl vairâk - ar elementâru godîgumu. Pat ja ir tâdas avârijas kâ ðî varas maiòa, tas nemaina faktu, ka mçs esam gudri, bet ïoti pieredzçjuði tauta, un mçs neiznîcinâsim, ko mçs uzbûvçjâm pçc 1989. gada. Un ka Polija joprojâm bûs tuvâk Eiropai nekâ Krievija.