Noliktavas un rciinu programma wf mag

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums izsniegt daþâda veida norçíinu dokumentus âtrâ, vieglâ un pielâgotâ tehnoloìijâ. Comarch ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti viegli lietojams. Pateicoties viòam, jûs varat ievietot dokumentus kâdâ valûtâ.

https://ecuproduct.com/lv/princess-hair-labakais-veids-dabiski-skaistiem-matiem/

Lietojumprogramma atrodas collâs, kas sinhronizçtas ar Comarch sistçmas otrajiem elementiem. Zinâmie tiek atjauninâti visâ vienkârðajâ grâmatvedîbas pakalpojumâ. Pateicoties funkcionalitâtei (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tîmekïa dokumentu apmaiòa, ðim modulim ir iespçja izvçlçties vislabâko pârdoðanas modeli starp ðî modeïa produktiem.Papildu rîks, piemçram, îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums sniegt jebkâdus padomus un dokumentus par konkrçto lîgumslçdzçju. Tas ir îpaði droðs risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðai programmai ir drukâðanas funkcija. Tas viss tiek darîts, ka ceïð lielâ mçrâ veicina uzòçmuma vai biroja darbîbu un veic patîkamâku darbu.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir ideâli piemçrota bçrniem un mazajiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav vispârîga un cilvçkiem ir nepiecieðama uzmanîba un palîdzîba. Ðâda darbîba ir tikai rçíinu modulis kâ norîkoðanas un rçíinu izrakstîðanas programma, kas atvieglo darbinieku darbu un ierobeþo kïûdu iespçjamîbu. Programma ïauj âtri izdot rçíinus kopâ ar tûlîtçju korekciju arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïauj jums: izsniegt pârdoðanas un pirkuma rçíinus, nodokïu maksât privâtpersonâm, rîkoties ar zlotiem un ârvalstu valûtâm, izdot korekcijas dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties tradicionâlos maksâðanas veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu, kâ arî lietotâja norâdîto programmatûru un pakalpojumu un partneru reìistra pârvaldîbu.