Nodokiu likmes vacija

Sâkoties jaunâm nodokïu likmçm, uzòçmçjiem ir jâpârplâno kases aparâti. Nodokïu likmju maiòa ir zîme investoriem, ka viòiem ir jâatbilst programmatûras izmaiòâm pârdoðanas uzskaites ierîcçs, t.i., kases aparâtos. Kâ un kur to var sasniegt? Kases serviss ir paðreizçjâ nodarbîba, kurâ çdieni tiek novirzîti ne tikai, lai izstâdîtos. Kad jau ir zinâms par izmaiòâm dâvanu likmçs ðâdâs problçmâs, izspieðana sâk dominçt.

Ja kases pârprogrammçðana vçl nav, un rindâ esoðâ telpa ir ïoti atðíirîga, to nedrîkst uzsvçrt. To var izdarît pats, bez speciâlistu palîdzîbas. Vienkârði sasniedziet lietotâja rokasgrâmatu un soli pa solim dariet to kopâ ar raþotâja palîdzîbu. Ka visas likmes ir jâkoriìç manuâli. Paðlaik ir neveiksmîgi panâkumi, ja kases aparâtâ esam ieprogrammçjuði duci produktu.PVN likmju maiòai valûtâs nevajadzçtu bût problçmâm veikalos. Ja produktu grupâs nav nekâ, un kase nav tieði saistîta ar pârdoðanas organismiem, operâciju var âtri sagatavot. Ðâdu savienojumu gadîjumâ daudz kas ir atkarîgs no programmatûras funkcijâm.Grûtîbas rodas preèu migrâcijas sezonâ starp individuâlajâm PVN likmçm. Naudas sistçmâs, kas mijiedarbojas ar pieejamo programmatûru, var rasties problçmas. Parastâs programmas, kas nespçj filtrçt, klasificçt materiâlus, nebûs noderîgas, lai âtri atrastu kâ pierâdîjumu pçc raþotâja, svîtrkodu lapas vai jebkuras citas atzîmes, pieòemsim konvenciju, aicinot grupas rakstu, lai pielâgotu jaunu nodokïu likmi. Katrâ programmâ ieteicams manuâli labot katru ierakstu.Jaunas PVN likmes var piespiest daþus nodokïu maksâtâjus sadarboties ar kases aparâtu. Tâpçc tas ir saistîts ar iepriekðçjo bûvniecîbu vai visu tâ saukto atjauno, ka jûs nevarçsiet iegâdâties PVN cenas nâkamo korekciju.Tas pats attiecas uz ierîcçm, ko izmanto ziòojumu skaits tuvu 1825. gadam, jo tad ðâdâ kasç aizpilda atmiòu. Tad labâk ir iegût jaunu kases aparâtu. Tehniski jaunais kases aparâts bûs efektîva garantija netraucçtai iekïauðanai grâmatâ ar otro PVN likmi.