Negadijumi kuros iesaistiti gajcji

Negadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai samazinâtu risku, ka tie atkal tiks izpildîti. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir daþâda veida uzraudzîba maðînu droðîbas jomâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs visos to dzîves posmos. Tâ izmanto pçdçjo specifikâcijas periodu, kâ arî projektçðanu, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija ir saistîta ar risku novçrðanu, kas var parâdîties darba fonâ. Maðînas, kas saòem izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbai. Pçtîjums aptver atseviðías nozares un elementus. Tiek pârbaudîts apòemðanâs princips un apraksti, lai palîdzçtu darbiniekiem, kas darbojas pareizi, izmantojot maðînas un instrumentus. Vajadzîba pçc sertifikâta saòemðanas vienâ no maðînâm un iekârtâm lielâ mçrâ ir noteikta ES regulâs: piemçrojamâs direktîvas, iekðçjie noteikumi utt.

Uzticîbas un veselîbas aprûpes darbiniekiem ir iespçja piedalîties kursiem un apmâcîbâm maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, izziòas un gabali, kas veikti ðâdu izmaksu un apmâcîbas laikâ, palielina to gadîjumu skaita nepârtrauktu samazinâðanu, kas ir darba nozîmç, gan nâves gadîjumi, gan citi. Piedalîðanâs apritç un vingrinâjumos no maðînu un piederumu sertifikâcijas lîmeòa sniedz îpaðniekiem plaðu labumu klâstu. Izglîtoti cilvçki garantç pareizu droðîbas standartu un darba higiçnas organizçðanu un uzglabâðanu.