Nedzimuda bcrna sinonims

Lielam skaitam cilvçku, îpaði jaunâm sievietçm, izmaksu pârvaldîba ir visgrûtâkais izaicinâjums, ar ko viòiem jâsaskaras. Tas ir salîdzinoði augsts - mçs saòemam svarîgu maksâjumu, kas dod mums astronomiski augstu. Tomçr pçc daþiem (daþreiz pat pçc daþiem iepirkðanâs ceïojums uz veikalu atklâj, ka tikai mçneða valstî mums ir tik maz naudas, ka pçc rçíinu apmaksas mçs nevarçsim atïauties kaut ko atïauties. Iespçjams, ka manis prezentçtais piemçrs bûs ïoti augsts, bet es pieòemðu kaut ko - pçc tam, kad man bija pirmais maksâjums, ðajâ formâ. Un ir viegli uzzinât, kâda ir efektîva izmaksu pârvaldîba. Kâds ir mans padoms?

Rakstiet prioritâtes.Tad nav noslçpums - pasaulç ir svarîgâkas un svarîgâkas lietas. Ir svarîgi iegâdâties siltu dþemperi ziemai, bet ir svarîgi maksât par rçíinu par smçíçðanu vietâ. Vakaram ir svarîgi iet kopâ ar draugiem vakariòâm, bet ir svarîgi, lai nâkamajâ rîtâ brokastis bûtu pieejamas ledusskapî. Lietas var reizinât bezgalîgi, un tâs ïauj saprast, kâdi ir jûsu ienâkumu izpildes mçríi. Laba sistçma ir pierakstît papîra lapu, tâpçc mums ir jâtçrç nauda mçnesî, jâaprçíina, cik daudz bûs nepiecieðams nodroðinât uzturçðanai un transportçðanai, un noteikt noteiktu summu, kuru mçs vçlamies atlikt uz lietainu dienu.Esiet ietaupîts.Kâ jau agrâk es rakstîju, ir ârkârtîgi svarîgi iegût papildu kapitâlu. Sâkumâ viòiem nav jâbût lielâm summâm, tikai no pçtîjuma, ko es zinu, ka parasti dienâ, kad es veicu papildu ietaupîjumus, un pçc mçneða ar iemaksu un komfortu, ko es atstâju neko, bûs kâda nejauða situâcija, kas man bûs nepiecieðama papildus nauda. Un tas ir tas, ko sauc par zobiem, zobu grieðanu un solîjumiem, ka es nespçju atrast ceïu bez naudas.

Ko darît, ja un ja mums ir vairâk kapitâla, mçs nezinâm, kad to ieguldît? Ðajâ gadîjumâ jums ir nepiecieðams izsekot akciju tirgum, apskatît investîciju piedâvâjumus bankâs vai uzticamu tirgotâju, kurð mums ieteiks, kur vislabâk izvietot naudu.