Montana hans kas spclc ar iemmcdanas matiem

Mana mâsa mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ un íemmçt, kamçr to darât. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs jauki, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, katru reizi sagatavojot matu sukas ierîces vai ievietojot matu klipus. Viòð mîl skolu pakâpes un organizç viòus. Viòas nesenâ princese Joke bija arî oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar vairâkiem bizçm, ar tiem pievienojot lokus. Tad ðî brîniðíîgâ meitene teica nç, nç, un atkal ne. Labâk bûs sagaidît interjerâ .... jâ tas sâkâs. Pusstunda vadîba, arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba princese. Un, tâ kâ tas paliek princesçm, viòa âtri atkal mainîja savu prâtu. Nav jâuztraucas, ka sâkumâ, lai sagatavotos skatienam, ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja ideju, un viòas runâ tâ izklausîjâs tik maz, ka es nezinu, es tieðâm nevçlos, es atceros neko princese, ne vairâk kâ tâs darbu. Viòa izgudroja jaunu frizûru, saplçsa matus vaïçju koku sejâs. Par kâzâm, protams, kâ viòa jau agrâk ir izveidojusi, mçs ðobrîd esam prasmîgi apmatojuði matus, tad mçs arî âtri gâjâm kopâ. Viòas mâte, no vienas puses, un daþu minûðu laikâ bija pârliecinâta.

Matu sprâdzes meitençm