Modes skates

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kas plânoja pârbaudît, ko dizaineri bija izdarîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu novçrot vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs pastâvçja vismazâk, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To stâvoklis pilnîbâ balstîjâs uz oriìinâliem un vâjiem audumiem ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk fascinçja gaisîgs, krâsains maxi svârki kolekcijâs, kas izgatavotas no tamborçðanas. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz mazu bçrnu namu. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas draudzîgas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt publicçjuði savus produktus izsolçs, un, kad pârdoðanas objekts bija pat pastâvîgas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru, kurâ kolekcijas bûtu vienkârðas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Mûsu apìçrbu nosaukums pastâv tikai ar bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, labi pazîstami drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbinieki. Katra perioda laikâ ðî iestâde îsteno kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm liels atzinums, ka pirms pievienoðanâs veikalam, kas jau ir ieinteresçts garâ rindâ, par to jau no rîta ir zinâms. Ðîs kolekcijas iznâk vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti jau daudzus gadus strauji risina klientus, arî reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neietilpst, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir sasniegusi, un kas pierâda, ka izstrâdâjumi ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava