Matu augstas porainas eiias

Mans brâïameita mîl spçlçt ar saviem matiem, jûs varat viòai uzbrukt dienâm un suka un padarît viòu augðu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir iesaistîjusies, ka, ja man vajag visu, lai izskatîtos jauki, es varu darît vienu pîti divpadsmit reizes, kâdu laiku, lai padarîtu matu þâvçtâju ierîci vai klipu. Viòð mîl skolu spçles un organizç viòus visvairâk. Tomçr viòas nesen izveidotâ Kaðíis ir karaliene, kas bija oriìinâla un tai bija jâbût ideâlai frizûrai un apìçrbam. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar lokiem. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Es izskatîðos gludâkajos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes filmçðana un to plânoðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga karaliene. Un, kâ tas notiek ar princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucoties par pçdçjo, ka iepazîðanâs ar sniegumu sâkumâ jau ir pagâjis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un viòas runâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par karalieni, kas ir viòas kalpone." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati tika sagriezti aizpildîtas kokas priekðâ. Jo, tâpat kâ viòa agrâk, mçs jau esam pieredzçjuði savu matu uzvilkðanu, tas ir tas, ko mums ïoti âtri darîja. Viòas mâte, no vienas puses, no otras puses un pçc daþâm minûtçm bija perfekta.

Ðeit mçs varam atrast matadatas