Matiem ar augstu porainibu

Flexa Plus Optima

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas un íemmçt matus. Viòa ir tik iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs krâðòs, viòa piecas reizes var ievietot vienu krekli, visu laiku liekot matu aksesuârus vai ievietojot matu klipus. Viòð mîl skolu un organizç viòus. Viòas vienîgais radîjums, Princess Joker, bija arî oriìinâls, un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un kleita. Pirmkârt, mana mâte sasieta viòas mazâs bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðî skaista meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas vadîðanas minûtes papildus to mçríauditorijai. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ nozîmîga princese. Bet, kad viesi ar princesçm âtri atkal mainîja savas domas. Neuztraucoties par pçdçjo, kopð raþoðanas uzsâkðanas lîdz skatienim ir pagâjuðas apmçram divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja viedokli, un viòas valodâ tâ skançja tik maz, ka man nepatîk, jo es neatceros aristokrâtus, kas ir ïoti daudz. Viòa izgudroja jaunu frizûru, saplacinâja matus vaïîgâ kokâ. Tâ kâ, kâ jau iepriekð tika radîts, mums jau ir pieredze matu radîðanâ, tas viss bija îpaði âtri. Viòas mâte, no savas puses, arî tika uzcelta îsâ laikâ.

Ðeit mçs varam atrast matadatas