Mati ir uz augdu

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ un íemmçt un plânot. Viòa ir tik iesaistîta, ka, lai viss izskatîtos perfekti, viòa var kârtot vienu pîti duci reizes, galu galâ, pievienojot tai matu aksesuârus vai ievietojot matu klipus. Viòð visvairâk vçlas skolas posmus un organizçt sevi. Viòas radîðana, Princess Joker, bija arî smieklîga, un viòai bija jâbût lieliem matiem un drçbçm. Pçc kontakta, mana mâte sajauca viòas mazâs bizîtes ar datiem, kas nav lentçs. Tad ðî skaista meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Tâpçc es paskatîðos interjeros .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes vadîba, kamçr tâs modelç. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba karaliene. Un, kad viòa iet ar aristokrâtiem, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ pçdçjo, tas bija vairâk nekâ divas stundas no raþoðanas procesa sâkuma. Negaidîti ... tâ pilnîgi mainîja ideju, un tâs valodâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, es tieðâm negribu, kurâ es neatceros aristokrâtu, kas viòai dod ïoti daudz". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piesitot matus brîvas kokas struktûrai. Jo, tâpat kâ viòa jau iepriekð teica, mums jau ir notikums, lai vadîtu viòas matus, tad pçdçjais bija pilnîgi gluds. Viòas mâte, no vienas puses, pçc pâris minûtçm es biju visi citi.

Labâkâs meiteòu matadatas