Maja hch tehnoloiija

Katrs no sacensîbâm ir tieðs mâjas, saprotams tikai viesiem, þargons. Nç, tas ir, ar tulkotâjiem. Noteiktu tulkoðanas aìentûru var apmainît ar attâlinâtu, daþreiz smieklîgu veidu nesaistîtam klausîtâjam. Ir iespçjams satikt cilvçkus, kuri ir palikuði, wyautowane vai sCATowane. Ko nozîmç minçtâs frâzes?

Tulkots tulkotâjs - persona, kurai ir vairâkas CAT programmas, proti, datorizçta tulkoðana, kas ietver tulkoðanas darba atviegloðanu. Citiem vârdiem sakot, CAT rîks piedâvâ tulkojumu, ja raksts ir tuvu tam, ko tulkotâjs jau ir tulkojis.Tulkots tulkotâjs - tulkotâjs, kas netiek pieòemts birojâ, un pçc tam, kad to pârbaudîjât, automâtiski tiek ìenerçts ar to saistîtais pastkaste.Ietekme izraidîta - tulks, kurð lepojas kâdâ konkrçtâ posmâ, piemçram, brîvdienâs.

Vislielâkâ interese ir atgrieðanâs no konkabinas. Ðî frâze ir domâta sievietei, kas rûpçjas par sinhrono tulkoðanu, t.i., tulkotâju, kurð, dzîvojot skaòu necaurlaidîgâ kabînç, pârtulko dzîvos runâtos tekstus istabâ. Lai to saprastu, ieinteresçtajai personai ir jâievieto îpaðas austiòas un jâizvçlas programma, lai ietekmçtu labo valodu. Ðîs kustîbas vîriðíâ kvalitâte ir konkabent, tâpçc, analogi, tas ir klients, kam ir vienlaicîgi tulkojumi.Tulkoðanas aìentûras, piemçram, uzòçmumi, kas sniedz jaunus pakalpojumus, sniedz viena otrai konkrçtas frâzes, kas ir saprotamas ðîs profesijas darbiniekiem. Protams, viòi parasti cenðas palikt veiksmîgâ saskarsmç ar vîrieti, bet, kâ jûs zinât, ir ïoti grûti to atteikties. Un, ja, runâjot par tulkotâja uzòçmumu, dzirdam, ka ir atstâts poïu tulkotâjs, vai cits tulkotâjs mums labâk pârtulkos tekstu, jo tas ir SCOATED, neuztraucieties ... Jûs varat jautât par interesantu situâciju telpâ, piemçram, tulkojumu birojs, kas lûdz tulkoðanu Cilvçka radîtâ frâze nav nekas vairâk kâ jostas, tas nenozîmçs pârâk lielu interesi par tulka ìimenes dzîvi.