Lego ugunsdzcsibas

Mçìinot dzçst ugunsgrçkus, daudzi cilvçki refleksîvi sasniedz ûdeni. Tas ir arî lçtâkais un pievilcîgâkais ugunsdzçsîbas lîdzeklis. Tomçr ugunsdzçsçji, ugunsdzçsîbas speciâlisti to neplâno. Ugunsdzçsîbas lîdzekïa izvçle ir atkarîga no degoða materiâla.

Putu ugunsdzçsîbaPutu ugunsgrçks labi nodziest, cita starpâ, uzliesmojoðu ðíidrumu, piemçram, benzîna vai alkohola, ugunsgrçku laikâ. Putu nevar izmantot, lai nodzçstu degoðos sârmu metâlus vai elektriskâs iekârtas, un visu, ko tas saka ar ûdeni. Mainot ugunsdzçðanas pulverus, tie ir vispiemçrotâkie.Saistîbâ ar to sastâvu tos var izmantot, lai nodzçstu gandrîz visus svarîgos materiâlus. Ugunsdzçsîbas gâzes, no kurâm visbieþâk ir oglekïa dioksîds, ir labas ogïu ugunsgrçku, koksa un sçra, kâ arî metâlu, piemçram, kâlija, nâtrija, kalcija, dzelzs un cinka dzçðanai. No otras puses, ûdens lieliski pilda savu misiju, saskaroties ar svarîgâm organiskâm izcelsmes struktûrâm, kâ arî koksnes, papîra, ogïu, salmu pierâdîjumiem.

Ugunsdzçsîbas vai tvaika ugunsdzçðanas metodeLîdzîga darbîba kâ ûdens ir tvaika kâ ugunsdzçðanas lîdzeklis. Tas var bût praktisks panâkums to paðu produktu sadedzinâðanâ. Galvenâ atðíirîba starp tvaiku un ûdeni ir pçdçjais, ka ûdeni var ieòemt jebkurâ vietâ, un tvaiku tikai slçgtâs vietâs, kuru tilpums nepârsniedz 500 kvadrâtmetrus. Plaðâkajos dzîvokïos tvaika efekts ir neefektîvs. Lai izdzçstu ugunsgrçkus, jums ir nepiecieðamas ne tikai zinâðanas par ugunsdzçsîbas lîdzekïiem, kas ir piemçroti citâm vielâm, bet arî par to apstrâdes un nodoðanas ugunsgrçkiem pamatu.