Laulibas diirdana

Katru gadu tûkstoðiem laulîbu ir tiesîbas uz sabrukumu, pat nemçìinot saglabât attiecîbas. Kad tas tiek darîts, ka nekas nenotiek, mçs izvçlamies çrtu risinâjumu, kas ir ðíirðanâs pçc puðu vienoðanâs. Viss var notikt pusstundas laikâ, papildus tam, ka mçs esam vairâk brîvi, mçs varam atgriezties arî tirgû. Lielâkâ daïa laulîbas ðíirðanas ir uz sejâm, kuru laulîba ir mazâka par pieciem gadiem. Problçma ir pçdçjâ, ka mçs nerunâjam par ikdienas dzîvi, ko mçs vçlamies saskaitît ar citu personu. Tomçr mums jâsasniedz pusceïâ, izstrâdâjot kompromisu, kas ir svarîgs jebkurâ ziòâ.Vai pieaugoðajâm grûtîbâm laulîbâ ir jâdodas uz laulîbas ðíirðanu? Protams, ne. Ìimenes konsultâciju centrs ir vieta, kur mçs varam arî atzîmçt daudzas reakcijas uz jautâjumiem, kas mûs apgrûtina. Vizîtes laikâ terapeits spçlç starpnieka lomu, kurð mâcîs mûs runât, plânot un cînîties par to, kas mûs ir savienojis. Visbieþâk mûsu neveiksmes iemesls ir komunikâcijas problçmas, kas ietekmç partnera atðíirîgâs vajadzîbas dzimuma, tçrçðanas un bçrnu audzinâðanas ziòâ. Tas nav bez uzdevuma, ka mçs vienmçr nezinâm mûsu jauno pusi labi. Ðâdâ gadîjumâ notiek rakstzîmju nesaderîba.Vai agrâk, mçs nepamanîjâm daþas uzvedîbas, kas mûs mûs kaitina un ir neapmierinoðas, vai arî tâs dabiski radîja mûsu dzîves laikâ. Tâ kâ cilvçki nepârtraukti mainâs un laipni un ir atkarîgi no ðî procesa, un daþreiz viòu piesaiste partnerim vienkârði mainâs uz zaudçto uzticîbu. Diemþçl Polijâ joprojâm ir stereotipi, kas norâda, ka kâzu terapija ir kauns un vçl viens papildinâjums, bet daþi nespçj tikt galâ. Tas ir apburtais loks, kas ðíirðanâs telpâ bieþi vien ir galîgs.