Kosmiskie putekii

Uzòçmumâ, kur ir putekïi, ðíidrumi, gâzes vai viegli uzliesmojoði tvaiki, un nav nekâdu zonu, kas tur varçtu bût sprâdzienbîstama, nekavçjoties jâsagatavo visaptveroðs dokuments, ko sauc par sprâdziena riska novçrtçjumu.Bûtu jâbût tâdam, ka darba devçja pienâkums ir virzît sprâdzienbîstamas zonas.

Turklât 37.panta redakcijâ. 1. Valsts lietu un aprûpes ministra 2010. gada 7. jûnija noteikumi par çku, citu bûvdarbu un teritoriju ugunsdroðîbu (Dz.U.10.109.719, arî çkâs, kad un kad tuvu vietâm, kur uzglabâ, uzglabâ, uzglabâ vai kur maisîjumi var kïût sprâdzienbîstami, tiek veikts sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums.Ðajâ novçrtçjumâ jânorâda telpas, kas ir potenciâli sprâdzienbîstamas. Vietâs un ârpus telpâm jânorâda atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas. Bûtu jâizstrâdâ grafiskâ dokumentâcija, tostarp klasifikâcija un faktori, kas var izraisît sprâdzienu.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums bûtu jânosaka saskaòâ ar piemçrojamiem Eiropas standartiem, tostarp starp tiem:• PN-EN 1127-1: 2011 "Sprâdzienbîstama vide. Âtra un palîdzçt novçrst sprâdzienu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprâdzienbîstama vide - telpas klasifikâcija - Gâzu sprâdzienbîstama vide.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprâdzienbîstama vide.Kosmosa klasifikâcija. Atmosfçras, kurâs ir viegli uzliesmojoði putekïi, \ t• Tehniskais standarts ST-IIG-0401: 2010 "Gâzes tîkli. Sprâdzienbîstamu zonu vçrtçjums un apzîmçjums.• PN-EN 6079-10-14 "Sprâdzienbîstama vide - elektrisko iekârtu projektçðana, izvçle un montâþa"• PN-EN 60079-20-1 "Sprâdzienbîstama vide - Materiâla îpaðîbas attiecîbâ uz alkohola un tvaiku klasifikâciju - Eksperimentâlâs metodes un tabulas dati"• PN-EN 50272-3: 2007 "Prasîbas uzticamîbai un sekundâro bateriju veidoðanai..