Kontrolct gaidus sapous

Ekonomiskâ kontrole ir katra lielâ uzòçmuma kontroles sastâvdaïa. Kontrole sâkas ar finanðu resursu pieprasîjuma noteikðanu, uzòçmuma finansçðanas rentabilitâti, izmaksâm un peïòu, kâ arî finansiâlo likviditâti un viedokli par kapitâla ieguldîjumu efektivitâti.

Kontroli var iedalît trîs posmos:- plânoðana,- îstenoðana, \ t- kontrole.

Pirmo reizi kontrolçðana tika izmantota trîsdesmitajos gados ASV. Viòð skâra Far Continent, galvenokârt pateicoties Vâcijas uzòçmumiem. Mçs esam novçrojuði tâs nepârtraukto attîstîbu kopð 1950. gadiem. Viòð ieradâs mûsu pasaulç galvenokârt ar starptautisko korporâciju filiâli, lai gan arvien populârâka vçrtîba un mazie uzòçmumi, daþreiz pat ne visai apzinâti, sâk ieviest kontroles instrumentus. Ir viegli pamanît, ka ar kontroli mçs radîsim, kur ðie aspekti parâdâs darbîbâ:

- decentralizçta vadîbas sistçma uzòçmumâ, \ t- uzòçmums koncentrçjas uz stingri definçtiem mçríiem,- Ir ieviesta motivâcijas sistçma, lai uzòçmums strâdâtu efektîvâk,- tiek veikta vadîbas uzskaite, kas ïauj izmantot racionâlus finanðu lçmumus;- labi pârvaldîta informâcijas vâkðanas sistçma, \ t

Finanðu kontroles principu ievieðana uzòçmumâ automâtiski ievieð jaunas struktûras funkcijas. Ir uzskaitîta tâs organizatoriskâ struktûra, finanðu norçíinu sistçma, kâ arî dokumentu aprite uzòçmumâ. Nav iespçjams veikt pareizu ekonomisko kontroli bez labâm datorprogrammâm. Finanðu kontrole ietver îpaðu uzsvaru uz efektîvu uzòçmuma vadîbu, kas nav svarîgi, kad mçs nodarbojamies ar vadîbas grâmatvedîbu.