Kolposkopija curettage

Kolposkopi ir optiskie instrumenti, kas izgudroti 1930. gadâ un ko tie veic ginekoloìiskiem meklçjumiem. Tie ir pilnîgi precîzâki nekâ mehâniskie testi, jo tie ir digitâli çdieni, kuriem ir daudz çrtu funkciju.

iesniegumsPirmkârt, viòu uzvedîba ir daudz âtrâk. Tûlît pçc pâris sekundçm no pçtîjuma sâkðanas pacienta kad ârsts saòem rezultâtu, kas jau kïuvuði par interpretâciju. Arî pirms íirurìiskas operâcijas, uz kurâm pacients saskaras ârsts, ginekologs, ka sakarâ ar to, ka mçs esam colposcopes uzòemties daïu no telpas, kas ietver stâvçt jâveic operâcija, lai novietotu tos tâlu zinât, analizçt un izvçrtçt, kas sola daudz labâk nâkotnei operâcijas . Colposcopes tagad mûsdienu ierîcçm, kuras tiek izdalîtas skaistâkajâs rûpnîcu, kas specializçjas raþoðanâ medicîniskajâm iekârtâm. Viòi mâcîjâs un ieguva daudz mçìinâjumu, padarot rezultâts ðâda kolposkopija ir lîdz 80 procentiem efektivitâti.

pçtniecîbaKatrai personai jârûpçjas par savu veselîbu. Kâzâm, laiki, kad mçs veicam, sâkas lîdzîgi pieaugoðai ietekmei. Mums apkârt ir daudzas sociâlas kampaòas, kas veicina veselîgu dzîvesveidu, veselîgu uzturu, sportu un spçcîgu izpçti. Kampaòas palîdz personai nekautrçties darboties, lai meklçtu krûts vai dzemdes kaklu. Pateicoties ðâdu jautâjumu regulârumam, iespçjamajam vçþa draudam, ka tie jau var atrasties mazajâ stadijâ, vai, ja posms ir ïoti attîstîts, ir svarîgi sâkt darbu pçc iespçjas âtrâk.