Kazu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri ir izveidojuði apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais ðovs palika visgrûtâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi oriìinâlus un gaisîgus audumus ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu daudzumu. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði jaunajai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no vismodernâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks atstâti individuâlâ bçrnu mâjâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un praktiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus, un izsoles materiâls pat apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija pievienosies veikaliem maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu zinâmas kolekcijas, izòemot stacionâros birojos.Ìimenes modes zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir daþas raþotnes visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katrâ periodâ ðis nosaukums satur kolekcijas apmaiòâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik âtri atpazîstamas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas jau no rîta parâdâs kilometru garâ rindâ. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti svarîgi klientu vidû, kâ arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu jaudu un to, ko viòi meklç, ka rezultâti ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa