Kases kiuda 99

Faktiskajai fiskâlajai biïetei, kurai ir er-a285p, vajadzçtu bût visâm personâm, kuras uzòemas atseviðías finanðu darbîbas, arî to pieplûdums pârsniedza Finanðu ministrijas noteikto limitu. Tad ðâda persona ir atbildîga par katra pârdotâ produkta reìistrâciju, izmantojot kases aparâtu. Ðî neuzkrîtoðâ elektroniskâ ierîce galvenokârt tiek izmantota tirdzniecîbas reìistram un nodokïu apjomiem (ienâkumiem un PVN, kas rodas produktu mazumtirdzniecîbâ. Nodokïu kases aparâts ir pamats norçíinu veikðanai Nodokïu birojâ.

Kâdâ apmçrâ izlemt?Laukumâ ir vairâki kases aparâtu veidi, tostarp POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie un specializçtie kases aparâti. Visi no tiem ir viòu paðu panâkumi, un, pareizi, îpaðos lîdzekïus var atrast, cita starpâ, aptiekâs, taksometros, autobusos vai restorânos.

http://lv.healthymode.eu/acai-berry-extreme-efektivi-novajesanu-paliglidzekli/Acai Berry Extreme efektīvi novājēšanu palīglīdzekļi

Pçdçjâ fonâ mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâta priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Tie vienmçr ir interneta daudzumi komplektâ ar fiskâlo printeri. Ïoti bieþi tâ ir tikai datora dators, kas aprîkots ar monitoru, tastatûru, svîtrkodu lasîtâju, patçrçtâju displeju un kredîtkarðu lasîtâju.

priekðrocîbasPOS kases aparâta priekðrocîbas galvenokârt ir tas, ka to apjomu un metodi var brîvi izvçlçties atkarîbâ no veikala vajadzîbâm. Papildu trûkums ir tas, ka fiskâlais printeris ir jâapstiprina, un dienestam tas ir jâlabo. Pârçjos POS kases elementus var nomainît un apkalpot ar pirmo servisu, cik reizes. Norâdot POS kases aparâta priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka pçdçjâ kases aparâta programmatûru var brîvi izstrâdât un uzlabot veikalu jautâjumos. Ir arî vçrts piebilst, ka ðâdi kases aparâti ir aprîkoti ar cietajiem diskiem, kas lielâ mçrâ ir atcerami daudz laika, lai veiktu daudz laika brîvu darîjumu (informâciju par konkrçtu kvîti var nçsât pat daþus gadus!. Beigâs jânorâda, ka kases aparâti ir arî spilgti un ïoti patîkami lietojami.