Kases kases dienesta dienests

Ja esat vietòu vai çdinâðanas vietu îpaðnieks, jûs îpaði labi zinât, ka vîrieðu servisa âtrums ir viens no vissvarîgâkajiem izaicinâjumiem, kas jums jârisina. Tomçr varbût jûs nekad neesat uzminçjuði, ka pçdçjâs îpaðîbas svarîgâ ideja ir ne tikai rîkojuma sagatavoðanas âtrums, bet arî tas, ka íermenis tiek ieviests pareizi un ievietots fiskâlajâ kabatâ.

Tâdçjâdi, ja jûsu vieta ir iekârtots vairâkâs standarta vai progresçjoða vai novecojuðu naudâ, kâpçc ðis aspekts bûtiski paildzina laiku, klientu apkalpoðanu, kas tieði pârceïas uz savu apmierinâtîbu, un atsitiena par jums sniegtajiem pakalpojumiem!Par laimi, tirgû ir vairâk un vairâk çrtîbas, un çdinâðanas nozare var maksât arvien vairâk tehnoloìiski progresîvu risinâjumu, kas tieði traucç sniegto pakalpojumu grupu! Un, protams, ar darbu, par kuru sûdzas galda laikâ, uzlabojot çdinâðanas pakalpojumu kvalitâti, mçs palîdzam. Mçs varam piedâvât Jums visattîstîtâko viesmîli un bartending produktus - Gastro Pos Demo programmu.Tâ ekspluatâcija ir ne tikai intuitîva, bet joprojâm izskatâs kâ darbîba vecâ fiskâlajâ kase, tâpçc viesiem nebûs daudz grûtâk pielâgoties otrajam risinâjumam! Turklât visa programma dziedç saudzîgi, sniedzot skaidru un vissvarîgâko, daudz lielâku pasûtîjuma izvçli. Turklât viesmîïa identifikâcijai raksturîga ievçrojama tehniskâ attîstîba un lietoðanas çrtums, jo tas notiek, ievieðot kodu, kas ir ideâli piemçrots konkrçtam darbinieksi vai, vçl vienkârðâk, izmantojot îpaðu magnçtisko karti.Programma Gastro Pos ir noregulçta "Must have", ja jûs interesç lietotâju pakalpojums visaugstâkajâ pasaules klases lîmenî! Gastro Pos tiek izmantots un patika daudzâs lielâs çdnîcâs un luksusa bâros! Nevilcinieties un dariet visu iespçjamo, lai padarîtu savu vietu vçl lielâku!