Kases aparats vai jus varat pardot

rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Kâposti pieder pie jebkuras no prestiþâkajâm vietçjâs virtuves dârzeòiem. Ir daudz çdienu, kas veidojas uz balto kâpostu vai kâpostu bâzes. No paðreizçjâ stâvokïa elektriskais kâpostu smalcinâtâjs ir ïoti noderîgs lîdzeklis sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, restorânos un bagâtîgâ telpâ, kâ arî mâjâs.

Elektriskais kâpostu smalcinâtâjs ïauj jums sagriezt jebkuru dârzeòu skaitu îsâ laikâ. Pirms kâpostu grieðanas ir liegtas augðçjâs lapas, un tikai tad tâs ir paredzçtas sasmalcinâðanai. Bet pirms jûs nonâkat ðíçlîtâjâ, jums ir jâatsakâs no cietâ saknes. Ðo nazi nav ieteicams lietot ar nazi, jo mûsdienîgajam kuterim ir iespçja sagriezt sakni ar urbju. Pamatojoties uz ierîci, tas ir vidçja izmçra kâpostu galva, kad tas notiek daudz augstâ lîmenî, tad pirms sagrieðanas to sagrieþ daïâs. Slicer & nbsp; ir izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda. Un maðînas korpuss ir krâsots ar trîsslâòu pulvera laku. Pateicoties bîdâmajai gultnei un speciâlajai blîvçðanas sistçmai, visa konstrukcija nav jutîga pret vides apstâkïiem, kas saistîti ar kâpostu grieðanas procesu. Lai aizsargâtu elektrisko smalcinâtâju, galvenâs vârpstas ieeïïoðana jâveic katru piecpadsmit sezonu laikâ un kad jâmeklç íîïsiksnu spriegums. Smalcinâtâju vada elektriskâ piedziòa, kas, pateicoties preses mehânismam, vada griezçjdisku, kas parasti ir izgatavots no èuguna. Galvenâ vârpsta, uz kuras ir piestiprinâts disks, nodroðina, ka ir nodroðinâta bezgalu un ilgstoða smalcinâtâja izmantoðana. Kâpostus kâpostus ar elektrisko smalcinâtâju neizraisa pârâk daudz darba, saîsina sasmalcinâðanas laiku un neprasa lielu fizisko spçku, kad tas ir dzîvoklis parastajâm ðíçlîtçm. Kas ir milzîgs stâvoklis ðîs dârzeòu sasmalcinâðanas panâkumos. Vçl viena ðâda instrumenta vçrtîba ir tâda, ka sasmalcinâtiem kâpostiem nav iespçjas izkrist un blakus istabâ. Tâpçc, jo ar îpaðu konisko piltuvi, kâposti ieplûst tieði, piemçram, mucâ, lielâ traukâ, maisâ vai tvertnç.