Kases aparats kielce

Ja sâkat savu biznesu, ir vçrts rûpîgi pârbaudît, vai jums nav jâiegâdâjas postnet neo & nbsp; un izmantojiet to katru dienu savâ vietâ. Polijas noteikumi ïoti rûpîgi un viegli informç mûs, kas vçlas veikt kases aparâtu un kam ir jâizsniedz èeki.

https://neoproduct.eu/lv/formexplode-inovativs-veids-ka-palielinat-muskulu-masu/

2015.gadâ nodokïu maksâtâju skaits, kas bija piemçroti speciâlo atbrîvojumu izmantoðanai no kases aparâtu turçðanas, bija ievçrojami zemâks izcelsmes reìionâ, kas nozîmç, ka kases aparâts kïûst par nepiecieðamîbu arvien lielâkam iedzîvotâju skaitam katru dienu.

Kopâ ar daþâdiem PVN likuma noteikumiem visiem nodokïu maksâtâjiem savâ valstî ir paredzçts izmantot kases aparâtus, pârdodot fiziskas personas, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Nodokïu maksâtâjiem ir arî pienâkums izmantot kases aparâtus, lai veiksmîgi reìistrçtu pârdoðanas apjomu vienotas likmes lauksaimniekiem. Tikai tiem nodokïu maksâtâjiem, kuru gada ienâkumi pârsniedz PLN 20 000, ir jâbût aprîkotiem ar nodokïiem.

Jâatzîmç arî tas, ka automaðînu darbnîcâm nav jâspçj reìistrçt kases aparâtus, ja to pârdotie produkti tiek tieði savâkti automaðînâs. Ðâdos gadîjumos automaðînu remontdarbnîcas sniedz pakalpojumus, un tâs nepârdod noteiktas preces. Nodokïu biroji arî norâda, ka ðajâ gadîjumâ rçíinâ par remonta pakalpojumiem neievietojiet samontçtâs daïas, jo ðo izstrâdâjumu specifikâcija var apgrûtinât tiesîbas atteikties no nepiecieðamîbas veikt kases aparâtus.

Sâkumâ elektroenerìijas piegâdâtâji tiek atbrîvoti arî no fiskâlajiem kases aparâtiem un uzòçmumiem, kas sniedz telekomunikâciju, apdroðinâðanas un finanðu pakalpojumus. Fotogrâfijas var izmantot arî uzòçmumi, kas runâ par nekustamâ îpaðuma tirgus pakalpojumiem. Jâatceras, ka finanðu kases aparâtiem nav nepiecieðams vairâk pasta pasûtîjumu uzòçmumu, jo maksâjums tiek veikts bankas kontâ. Lîdz 20 000 PLN nevar izmantot taksometru vadîtâji, bet arî citi uzòçmumi, kas sniedz pasaþieru transporta pakalpojumus.