Kases aparats kad

Ðobrîd gandrîz visos uzòçmumos mums ir jâatsakâs no datorizçta pârdoðanas. Tâdçï ðâda veida filiâïu pamataprîkojums ir fiskâlais postnets bingo xl - ierîce, kas ir pârâk liels uzdevums reìistrçt apgrozîjumu, kâ arî nodokïu summas gan silts, gan PVN mazumtirdzniecîbas gadîjumâ.

Pirmâ ðo mçbeïu pamatmetode ir ERC nodokïu kases aparâts. Tâ ir ïoti populâra ierîce, kas ir relatîvi zema RAM atmiòa (jauda ir no viena lîdz astoòiem megabaitiem. Viòai parasti ir pietiekami daudz par pieciem darba gadiem - pçc ðî posma îpaðniekam ir jâiegûst jauns kases aparâts vai vienkârði jâaizstâj fiskâlais modulis. Jûs varat pieslçgt ârçjâs ierîces ERC fiskâlajai valûtai, bet jûs nevarat pârdot, izmantojot datorprogrammu.

Starp ERC tipu, cita starpâ, tiek pieðíirti pârnçsâjamie kazino, kas pazîstami arî kâ mobilie kases aparâti. Tâs vienmçr tiek izmantotas mazos veikalos vai tirgos vai bazâros, kur to kompaktais izmçrs ir liela priekðrocîba. Populâri ir arî viens sçdeklis, kas ir nedaudz lielâks nekâ pârnçsâjamiem modeïiem. Tos var savienot ar datoru un jaunâm ierîcçm, piemçram, svaru.

POS kases aparâts ir daudz uzlabotas kameras veids. Ðíiet, ka tie ir datori, kas nodarbojas ar apgrozîjuma reìistrçðanu un daudzu citu darbîbu îstenoðanu, kas aprobeþojas ar produktu savâkðanu un pârdoðanu. Populârâkâs POS sistçmas parasti parâda: fiskâlu printeri, tastatûru, monitoru (gan standarta, gan taustes un datoru. Ja iespçjams, bet ar paplaðinâtu sistçmu, kases aparâtu var uzstâdît praktiski ar visâm ârçjâm atbalsta ierîcçm.

POS kases aparâts ir ïoti izdevîgs ieguldîjums, jo, atðíirîbâ no ERC, tâ cer paplaðinât RAM, nomainît svaigâku programmatûru un instalçt jaudîgâku procesoru. Jâatzîmç, ka ðajâ kârtîbâ fiskâlâ ierîce nav tikai kases aparâts, bet gan printeris, kas izsniedz kvîti.