Kases aparats elzab mini

Mazo uzòçmçju skatîjums uz uzòçmçjdarbîbu, finansiâlo stâvokli un devu ir pilnîgs sâkums. Bet ikvienam, kas var pretendçt uz mûsu darba atvçrðanu, ir jâaizpilda garð saraksts, kurâ jâiekïauj rakstiskâs formalitâtes.

Viens no tiem ir pati ierîce fiskâlajâ valûtâ. Protams, tie ir uzòçmçji, kuri plâno pârdot preces vai pakalpojumus finanðu personâm, kas nepiedalâs kampaòâ kâ daïa no sava biznesa. Jâatceras, ka tas ir diezgan vienkârðots. Finanðu ministrija detalizçti precizç, kam ir nauda un kas to nedara.

Nav ðaubu, ka vissvarîgâkais ir iegâdâties pirmo kases aparâtu. Mums ir precîzi jânosaka mûsu vajadzîbas. Lielâ veikalâ neliela ierîce nedarbosies daudz. Savukârt liela fiskâlâ summa bûs neveiksme, piemçram, gadîjumâ, ja uzòçmums piedâvâ pasaþieru pârvadâjumus.

Tajâ paðâ laikâ ir vçrts uzskatît, ka kases aparâta izvçle ir atkarîga no mûsu teritorijas. Ja mçs esam tâlu, mçs varam atïauties jaudîgâku ierîci, kas bûs praktiskâka izmantot ar stabilitâti. Tomçr, ja telpas ir ar katru kvadrâtmetru lielu platîbu, labâkais bûs mazs, kompakts kases aparâts.

Izvçloties konkrçtu ierîci, kas mums ilgstoði strâdâ, mçs to darâm. Turklât katru dienu patçrçs vairâkas un daþreiz pat vairâkas stundas. Eksperti ðajâ jomâ îsi saka: nav vçrts ieguldît kasçs. Jo vairâk tâpçc, ka, iegâdâjoties pirmo biïeti, jûs varat veikt daïçju tâs izmaksu atlîdzinâðanu. Var teikt, ka tad ðâds nodots no valsts uz uzòçmçju, realizçjot savu piedzîvojumu tirgû.

Ir vçrts meklçt piemçrotu, autorizçtu tirdzniecîbas vietu internetâ, ievadot meklçtâjprogrammas paroli: "kases aparâtu veikals". Vçl viens svarîgs aspekts ir novçrtçjums par to, vai uzòçmums, kas piedâvâ kases aparâtus, nodroðina un apkalpo ierîci. Jums jâjautâ sev: kas notiks, ja kases aparâts darba dienas laikâ sabojâjas? Ja viòð to tagad labotu. Mçs nevaram atïauties gaidît speciâlistu uz daþâm dienâm, jo - îsi sakot - mçs zaudçjam klientus.

Turklât katram kases aparâtam - kopâ ar saviem tiesîbu aktiem - ir obligâtas periodiskas tehniskâs pârbaudes. Tas ir mçríis. Viòa bezdarbîba var izmaksât mums daudz (Nodokïu birojs to izmanto kâ finanðu pârkâpumu un bieþi vien uzòçmçjam uzliek naudas sodu.