Kases aparati ar elektronisko atmiou

Kases aparâti ir neaizstâjami vidçjiem uzòçmumiem, kas piedâvâ savus produktus privâtpersonâm, tostarp maziem veikaliem, dârzkopjiem, kioskiem utt. Tâs parasti ir lçtas, çrts un funkcionâlas fiskâlâs kvotas. Vispirms to pasûtîjums ir reìistrçt lietas un izsniegt klientam kvîti par pirkuma apstiprinâjumu.

Tas palîdz viegli kontrolçt savu zîmolu un meklçt ienâkumus. Mazas fiskâlâs ierîces parasti nav ïoti sareþìîtas funkcijas, piemçram, sistçmas kases aparâtu panâkumi, kurus mçs varam atrast lielveikalos. Tomçr arvien bieþâk daþâdu veidu kases aparâti piedâvâ iespçju savienot svîtrkodu lasîtâju vai maksâjumu karðu terminâli atseviðíi.

Kases aparâta izvçleLçti kases aparâti ir no PLN 500 lîdz aptuveni 1700 PLN. Tirgû ir daudz raþotâju, kas piedâvâ ïoti augstu izvçli. Izvçloties kases aparâtu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu gan garantijai, gan pakalpojumam. Nu, kad svarîgums, kâdâ mçs pçrkam fiskâlo ierîci un piedâvâ servisa pakalpojumu. Izvçloties kases aparâtu, darba çrtîba ir svarîga, ti, kases aparâtam jâbût lielâm pogâm un spçcîgam displejam ar apgaismojumu. Pat pirms iegâdes ir vçrts pârbaudît, kâ tiek lçsts papîra lente, jo tas parasti liek jums labu brîdi un parasti ir âtri jâmaina.

Kâdas prasîbas bûtu jâatbilst?Fiskâlajam kases aparâtam bûtu jâveic visas Finanðu ministrijas prasîbas un jâapsver papildu funkcijas, piemçram, citu valûtu pieðíirðana vai skaidru preèu nosaukumu drukâðana. Protams, kases aparâtam ir jâsaòem uzòçmuma NIP. Òemot vçrâ, ka mçs esam Eiropas grupâ, mûsu jaunajam fiskâlajam reìistram jâbût gatavam un gatavam, tomçr klients var nolemt dot valûtu eiro, un visbieþâk pat lçti nelieli kases aparâti ir pilns ar vçlmi savâkt eiro maksâjumus. Tad tas ir arî ïoti svarîgi, jo Polija jebkurâ brîdî var pârsniegt eiro. Turklât kases aparâts jâpielâgo raþoðanai ar citâm ierîcçm, piemçram, kodu lasîtâju, datoru, papildu displeju, terminâli, naudas atvilktni vai svariem.