Jauda sezona 4 cda

Riteòbraukðana ir skaists sporta veids, kas gandrîz katrâ vecuma grupâ uztur draugu atbalstîtâjus. Vairums velosipçdistiem izmantot riteòu tikai pavasarî, jo spçcîga un funkcionâlu risinâjumu Piekïuve izglîtîbas iestâdçs un iestâdçs, un ziemâ, tâdu iemeslu dçï, sareþìîtos ceïa apstâkïos, bûs jâpârtrauc pie domas, ka automaðînu un sabiedriskâ transporta. & Nbsp; tomçr pareiza velosipçds sagatavoðanu un sevi apmainît apstâkïus uz lînijâm, svarîga veiksme un prieks divriteòu transportlîdzekïus izmantot visu gadu, bet ne uz riteòbraukðanas datumu. Tâtad, ko ir vçrts aprîkot, lai velosipçdi bûtu lieliski pat ziemâ?

Piemçrots apìçrbs. Man nav siltâ mçteïa vai jaka uz lietas, gluþi pretçji. Parastâ kurta cçlonis (jo îpaði, pârvietojot daudz kilometrus uz velosipçda mûsu íermenis ïoti izteiksies, un sviedri, kas þûst zem jakas, efektîvi iet uz íermeòa atdziðanu. Vispiemçrotâkais risinâjums ðâdâ gadîjumâ bûs nodilums ar termoaktîvu apakðveïu. Viòas darbs ir pârmçrîga tvaika un mitruma izvadîðana no íermeòa, tâpçc mçs neatpazîstam pieredzi mçrcçðanas dçï, un tâdçï mçs nejûtam aukstu. Bez tam, daþiem termoaktîviem apakðveïïiem ir sava veida membrâna, kas tiek uzðûta, kas plâno pasargât íermeni no aukstâ vçja. Jums arî vajag uzkrât ziemas zâbakus, es domâju, ka varu dzîvot papildus zeíu pâri. Personîgi es iesaku zeíes ar visaugstâko vilnas daudzumu, tâdçï mçs nejustos aukstumâ. Tas ir vçrts un rûpçjas par velosipçdu cimdiem. Labas kompânijas nodroðina divslâòu cimdus: pirmâ klase ir ûdensnecaurlaidîga, bet otra efektîvi saglabâ siltumu rokâs.Velosipçda sagatavoðana. Tâtad, piemçram, automaðînai, velosipçdam un man ir nepiecieðami îpaði ziemas piederumi, kas garantçs mums funkcionâlu un estçtisku ceïojumu. Virs pilnas ir ziemas riepas un spârni, kâ arî ekstremâlos apstâkïos íçde. Tâpat neaizmirstiet, ka ziemâ tumsas kritums notiek daudz âtrâk, tâpçc bûs vajadzîgs îpaðs apgaismojums un pârdomas.

Es ceru, ka ðî rokasgrâmata saprata Neizðíirts velosipçdistus, ka riteòbraukðana laika nekas noslçdzas ar pirmo sniega nokriðòiem un palîdzçja noteikt, kurâ piederumi ir jâbût droði no paðreizçjâs galveno transporta neatkarîgi no laika apstâkïiem. Tâ kâ riteòbraukðana ir ne tikai jautri, tas ir vairâk nekâ sports, pateicoties kuriem mçs ilgâk paliksim piemçroti.