Izlases notikumu definicija

Polijâ psihiskâs slimîbas joprojâm tiek uzskatîtas par tabu. Mçs neesam ne tikai kauns, ne arî mçs tos varam vadît. Lietu gadîjumos cilvçki, kas cînâs ar psiholoìiskâm problçmâm, tiek izslçgti no kopienas, kurâ viòi pçdçjo reizi darbojâs.

Viòi bieþi vien pamet pat viòu ìimenes locekïus. Diemþçl Polijâ tiek diagnosticçta arvien vairâk slimîbu un garîgo traucçjumu. Acîmredzot, katrs ceturtais pols zaudç jaunâkus vai augstâkus garîgos traucçjumus.

Daudzi cilvçki baidâs sniegt pirmo psihiatru. Tikmçr pirmâ speciâlista tikðanâs atslçga ir satraukums par garîgo veselîbu vai aizdomas, ka notiek kaut kas satraucoðs. Psihiatrs ir speciâlists, kurð ne tikai diagnosticç problçmu, cieð pacientu, bet arî izvçlas aktîvâko terapiju, viòð bûs ieinteresçts ârstçðanas kontrolç un sniegs konsultâcijas cilvçkiem no visdârgâkâs pacienta vides. Vajadzîbas gadîjumâ viòð nosûtîs pacientu uz specializçtu centru, kur viòu ieskauj vislabâkâ aprûpe.

Diemþçl pat daþus mçneðus gaida psihiatra apmeklçjums populârâ centrâ. Ja jums ir aizdomas par slimîbas vai psihisko traucçjumu simptomiem, jums jârîkojas nekavçjoties. Jo âtrâk pacients rûpçjas par profesionâlo aprûpi, jo labâk. Labam risinâjumam ir labi kvalificçts psihiatrs no Krakovas, kurð privâti piekrît visâm garîgâs problçmâm bez nevajadzîgas un smagas gaidîðanas gaitas gaitâ.