It uzocmuma attistibas stratciija

Mçs esam îpaði, ka mûsu vienîbas attîstîba ir atkarîga no visu to lietotâju apmierinâtîbas, kuri izmanto savus pakalpojumus tieði, un tie ir instalâcijas vienîbas, specializçti veikali, bûvniecîbas uzòçmumi un ieguldîtâji, kas ir gala saòçmçji.

Mçs esam pârliecinâti, ka tirdzniecîbas piedâvâjuma paplaðinâðana, piegâdes laiku saîsinâðana, darbinieku kvalifikâcijas paaugstinâðana un pastâvîga klientu apkalpoðanas lîmeòa un piegâdâto ierîèu zîmola uzlaboðana garantç paredzçtâ mçría sasniegðanu.

Mçs cenðamies pielikt visas pûles, lai nodroðinâtu, ka mûsu saòçmçji ir apmierinâti un gatavi par mûsu piedâvâto ierîèu tirgus cenu un zîmolu.

Ventilators, kas apzîmçts ar vârdu „sprâdziendroðs”, ir taisnstûrveida sprâdziendroðs trauks, kas paredzçts darbam sprâdzienbîstamâs zonâs un pielâgots uzstâdîðanai jebkurâ taisnstûra ventilâcijas kanâlâ. Tie ir bûvçti no cinkotas tçrauda loksnes un aprîkoti ar pârbaudes atlokiem, un tie iegûs piekïuvi motoram un rotoram, nenoòemot ventilâcijas kanâlu.

Centrbçdzes ventilatori tiek veikti kopâ ar starptautisko standartu ISO 9001. Sagatavots lietoðanai sprâdzienbîstamâs zonâs ârpus raktuvçm un ieguves raktuvçm. Ventilatoriem ir rotori, kas izgatavoti no alumînija sakausçjumiem vai tçrauda loksnçm, paðattîrîðanâs, pulvera pârklâjumu. Neatkarîgi no grupas, ratiòi ir lîdzsvaroti kopâ ar ISO 1940-1. Korpuss, iespçjams, ir izgatavots no metinâtas tçrauda loksnes, kas pulvera pârklâjums ir melns. Korpusam ir pârbaudes un drenâþas caurums. Konstrukcijai ir detaïas no misiòa loksnes, kas samazina dzirksteles risku. Griezçji un korpuss, kas izgatavoti no cinkota, cinkota vai nerûsçjoðâ tçrauda, ir izgatavoti pçc pieprasîjuma.

Jumta ventilatori tiek izmantoti vispârçjai un ekonomiskai ventilâcijai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Maðînâm ir tieða piedziòa, darbrats ar asmeòiem, kas ir nogriezti uz galu, izgatavoti no cinkota, ar alumînija centrmezglu. Ventilatori bija aprîkoti ar trîsfâþu motoru, kas ir pielâgots grâmatai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç